§ 11. - Sporządzanie wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.349 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 marca 2020 r.
§  11. 
1. 
Czasopisma naukowe ujęte w bazie, o której mowa w § 6 ust. 2, posiadające międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz spełniające etyczne i naukowe standardy, ujmuje się w wykazie czasopism na podstawie propozycji zespołu powołanego dla dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, dziedzinie nauk społecznych i dziedzinie nauk teologicznych. Czasopismom tym przypisuje się 20 punktów.
2. 
Propozycja, o której mowa w ust. 1, wymaga przedstawienia uzasadnienia obejmującego ocenę spełniania przez czasopisma naukowe wymagań, o których mowa w ust. 1.