Sporządzanie niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.27.185

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni:
1)
wójt (burmistrz, prezydent miasta):
a)
na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
b)
na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie;
2)
banki - na pismach upoważniających do odbioru pieniędzy lub innych przedmiotów z tych banków.
W miejscowościach, o których mowa w § 1, do poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego są upoważnieni wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Do dokonywania poświadczeń, o których mowa w § 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 81, art. 84-88 i art. 97 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 33, poz. 148).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.