Art. 36. - [Zasady udzielania pożyczek i kredytów - odpowiednie stosowania przepisów innych ustaw] - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.512 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 czerwca 2024 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  36.  [Zasady udzielania pożyczek i kredytów - odpowiednie stosowania przepisów innych ustaw]
1. 
Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy.
1a.  3
 Do umów pożyczek zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 75c ust. 1-5, art. 78b i art. 105d ust. 1 i 3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
2.  4
 Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69, art. 70, art. 74-78, art. 78b i art. 105d ust. 1 i 3-6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
2a.  5
 Do wypłat gotówkowych dokonywanych przez kasy stosuje się odpowiednio przepis art. 105d ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
3. 
Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1028, 1285, 1394 i 1723).
3 Art. 36 ust. 1a zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1394) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 2024 r.
4 Art. 36 ust. 2 zmieniony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1394) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 2024 r.
5 Art. 36 ust. 2a dodany przez art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1394) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 2024 r.