Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.101.668

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1920 r.
w przedmiocie spisu gospodarstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha ogólnego obszaru.

Na mocy art. 2 ustawy z dn. 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej (Dz. Ust. R. P. № 85 poz. 464 i Dz. urząd. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej 1920 r. № 1) Rada Ministrów zarządza, co następuje:
Art.  1.

Najdalej pod koniec roku 1920 będzie przeprowadzony na całym obszarze Rzeczypospolite] Polskiej spis gospodarstw rolnych i leśnych ponad 50 ha ogólnego obszaru (ponad 90 morgów w byłej Kongresówce - ponad 07 morgów w byłej dzielnicy austrjackiej - ponad 190 morgów magdeburskich w byłej dzielnicy pruskiej - ponad 45 dziesięcin we wschodnich powiatach Rzeczypospolitej) według formularza wydanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Art.  2.

Jako władze .spisowe powołani są starostowie, względnie władze administracyjne 1 instancji, którzy otrzymują z Głównego Urzędu Statystycznego formularze spisowe i zajmą się rozesłaniem zgodnie z załączoną instrukcją wszystkim właścicielom, względnie kierownikom wymienionych gospodarstw, oraz zebraniem wypełnionych formularzy.

Art.  3.

Wypełnione kwestjonarjusze, po stwierdzeniu dokładności i prawdziwości wypełnienia, starostowie, względnie władze administracyjne I instancji, prześlą wprost do Głównego Urzędu Statystycznego w terminie sześciotygodniowym od dnia otrzymania formularzy z Głównego Urzędu Statystycznego.

Art.  4.

Dane, dotyczące poszczególnych gospodarstw rolnych i leśnych, a zawarte w wspomnianych formularzach, będą użyte wyłącznie do celów statystycznych, nie będą zaś udzielane władzom publicznym lub osobom prywatnym w jakimkolwiek innym celu np. w celu nakładania podatków lub przeprowadzenia rekwizycji. Za ścisłe przestrzeganie tego przepisu odpowiadają osobiście wszyscy funkcjonarjusze, biorący udział w dochodzeniu.

Art.  5.

W razie niedostarczenia przez właścicieli, względnie kierowników gospodarstw, należycie wypełnionych kwestjonarjuszy w terminie trzytygodniowym, starosta, względnie władza administracyjna I instancji, wyśle na koszt właściciela, względnie kierownika gospodarstwa, specjalnego urzędnika z poleceniem wypełnienia kwestjonarjusza na miejscu. Tak samo postąpić należy, gdyby kwestjonarjusz nie był zgodnie z prawdziwym stanem rzeczy wypełniony.

Art.  6.

Właściciele, względnie kierownicy gospodarstw rolnych i leśnych, którzy uchylają się od wypełnienia nadesłanych im formularzy lub wypełnią je niezgodnie z prawdą, podlegają karom, przewidzianym w ustępie drugim art. 5 ustawy z dnia 21 października 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej. Kary te wymierza starosta, względnie władza administracyjna I instancji z prawem odwołania się stron według obowiązujących przepisów.

Art.  7.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Dyrektorowi Głównego Urzędu Statystycznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem d. Dzielnicy Pruskiej.

Art.  8.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

INSTRUKCJA

1. Kwestjonarjusze, dotyczące gospodarstw rolnych i leśnych ponad 50 ha, starosta, względnie władza administracyjna i instancji powinni rozesłać właścicielom, względnie kierownikom odnośnych gospodarstw, najpóźniej w ciągu 3-ch dni po otrzymaniu ich z Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Przez gospodarstwa rolne rozumie się jednostką gospodarczą posiadającą inwentarz roboczy. Grunty, posiadające wprawdzie oddzielną nazwę lub budynki (np. dla wotów opasowych, szopy na siano i t. p.), nie posiadające jednak inwentarza roboczego, za oddzielna gospodarstwo nie należy uważać. Przez gospodarstwo leśne rozumie się pewien obszar lasów, zagajników, poręb i polan, poddany wspólnemu .zarządowi leśnemu.

3 Właścicielom, względnie kierownikom, posiadającym więcej niż 5 gospodarstw w danym powiecie, przesłać należy na każde 5 gospodarstw po jednym kwestionariuszu,

Jeżeli chodzi o lasy państwowe, publiczne i większe obszary leśne prywatne, rozesłane będą kwestionarjusze nadleśnictwom.

4. Jeżeli po upływie trzech tygodni od dnia wysłania kwestjonarjusza nie zostanie on staroście, względnie władzy administracyjnej I instancji zwrócony, wtedy starosta, względnie władza administracyjna I instancji postąpi według art. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1920 r. Tak samo postąpić należy staroście, względnie władzy administracyjnej 1 instancji, gdyby kwestjonarjusz nie był należycie wypełniony lub też gdyby zawierał dane nieprawdziwe.
5. Wypełnione kwestjonarjusze, dotyczące danego powiatu winien starosta, względnie władza administracyjna I instancji w komplecie zwrócić Głównemu Urzędowi Statystycznemu wraz z dołączeniem wykazu wszystkich gospodarstw powyżej 50 ha, położonych w danym powiecie, i to w terminie, oznaczonym w art. 3 rozporządzenia.