Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.597

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Świdnik (PLH060021 2 ), obejmujący obszar 122,83 ha, położony w województwie lubelskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIDNIK (PLH060021)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
1380985,17758409,23
2380611,61758313,87
3380614,32758219,25
4380319,63758124,62
5380279,08758054,33
6379911,41757970,52
7379716,75757940,79
8379757,31757724,51
9379849,23757748,84
10379870,85757665,03
11379851,93757508,23
12379876,26757340,61
13379892,48757251,39
14379927,63757113,52
15379949,66757022,26
16380555,95757160,05
17381076,51757294,78
18380966,27757552,00
19381042,83757665,30
20381090,09757679,20
21381023,94758132,22
22381019,38758172,21
23380985,17758409,23
________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŚWIDNIK (PLH060021)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŚWIDNIK (PLH060021)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1suseł perełkowanySpermophilus suslicus

(Citellus suslicus)

osiadła
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).