Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Mopkowy tunel koło Krzystkowic (PLH080024 2 ), obejmujący obszar 48,05 ha, położony w województwie lubuskim.
2.  Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.  Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.  Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1) trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2) odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4.  Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKOWY TUNEL KOŁO KRZYSTKOWIC (PLH080024)

Numer punktu załamania granicyWspółrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
XY
123
1445769,02238913,82
2445764,79238937,07
3445766,18238936,51
4445767,56238935,96
5445767,78238935,87
6445756,84239127,45
7445756,80239128,20
8445756,63239131,13
9445755,02239158,91
10445686,46239167,09
11445538,31239207,90
12445526,94239211,03
13445427,91239299,87
14445404,99239320,25
15445373,15239355,91
16445348,63239373,42
17445332,39239387,75
18445312,33239396,35
19445282,40239400,17
20445252,15239399,21
21445228,91239410,04
22445185,36239450,24
23445160,13239515,43
24445147,59239578,39
25445147,59239590,58
26445094,44239611,38
27445009,71239642,19
28444978,12239636,03
29445028,96239576,71
30445043,16239554,41
31445042,43239554,25
32445042,45239554,21
33445037,63239553,91
34445032,81239553,61
35445040,52239535,12
36445040,43239534,94
37445040,11239535,53
38445039,78239536,12
39445027,62239531,64
40444988,74239523,30
41444987,75239523,27
42445010,15239476,24
43444991,98239461,73
44444974,29239459,43
45444975,77239420,32
46445054,25239406,05
47445088,91239332,71
48444996,94239361,86
49444986,10239303,84
50444967,49239204,18
51444951,43239118,24
52445115,15239080,58
53445114,84239077,70
54445114,53239074,82
55445105,39238994,52
56445096,73238918,41
57445096,48238916,22
58445214,72238788,61
59445216,67238783,56
60445261,93238728,99
61445366,29238704,50
62445461,67238687,67
63445759,04238565,63
64445872,66238843,37
65445769,41238911,65
66445769,35238911,79
67445769,02238913,82
_________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MOPKOWY TUNEL KOŁO KRZYSTKOWIC (PLH080024)wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MOPKOWY TUNEL KOŁO KRZYSTKOWIC (PLH080024)

Lp.Nazwa polskaNazwa naukowaPopulacja objęta ochroną
1mopekBarbastella barbastelluszimująca
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2016) 8191) (Dz. Urz. UE L 353 z 23.12.2016, str. 324).