§ 23. - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.
§  23. 
1. 
Przepisów § 22 ust. 2-13 nie stosuje się do lekarza, o którym mowa w art. 16w ust. 2 ustawy.
2. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do CEM podpisany wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, w terminie do dnia:
1)
31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada;
2)
31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.
3. 
W przypadku złożenia przez lekarza zgłoszenia w formie wniosku elektronicznego, a niezłożenia wniosku w formie papierowej, CEM wzywa lekarza do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.