Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych;
2)
wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego i wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy;
3)
wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego;
4)
wzory wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego dla obywateli polskich i cudzoziemców;
5)
tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz punktowe kryteria kwalifikacji lekarzy do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6)
regulamin postępowania kwalifikacyjnego;
7)
szczegółowy sposób odbywania szkolenia specjalizacyjnego, w tym przez lekarzy posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty;
8)
formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia;
9)
sposób i tryb uzyskania potwierdzenia posiadania umiejętności praktycznych określonych programem specjalizacji;
10)
wzory dokumentów potwierdzających realizację programu specjalizacji i jego ukończenie;
11)
szczegółowy sposób zgłaszania się i tryb dopuszczania do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej "PES";
12)
szczegółowy sposób i tryb składania PES oraz ustalania jego wyników;
13)
wzór oświadczenia dla członków Państwowych Komisji Egzaminacyjnych, zwanych dalej "PKE";
14)
tryb powoływania PKE;
15)
tryb uznawania stażu szkoleniowego, staży kierunkowych lub kursów szkoleniowych odbytych za granicą lub w kraju za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji i ewentualnego skrócenia szkolenia specjalizacyjnego;
16)
tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego;
17)
tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza dentystę.
Ustala się:
1)
wykaz specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł podstawowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia specjalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny albo zrealizowany i zaliczony odpowiedni moduł podstawowy, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
1. 
Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym w trybie rezydentury, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na swojej stronie internetowej na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, a w zakresie pozostałych miejsc - wojewoda na stronie internetowej wojewody na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.
2. 
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zwanej dalej "ustawą", lekarz składa w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminach do dnia 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, albo do dnia 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 października do dnia 31 października.
3. 
Po wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, lekarz przesyła go w formie papierowej do wojewody nie później niż w terminie 3 dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury oraz wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim lekarz do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.
4. 
Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w danym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.
5. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
6. 
Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać albo wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego obywateli polskich.
7. 
Wzór wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza cudzoziemca określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
8. 
Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 6, zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego występuje do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na odbycie tego szkolenia i określenie warunków finansowych jego odbywania w terminach do dnia 7 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 7 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.
9. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 8, określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
10. 
Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do Ministra Obrony Narodowej lub wyznaczonej przez niego jednostki organizacyjnej w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
11. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 10, określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
12. 
Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny, o którym mowa w art. 16c ust. 1 ustawy, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16c ust. 3 ustawy, w terminach określonych w ust. 2. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
13. 
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 12, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
1. 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, dwa razy w roku w terminach: od dnia 1 marca do dnia 31 marca oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.
2. 
Maksymalna liczba punktów w postępowaniu konkursowym:
1)
za LEP/LDEP albo LEK/LDEK wynosi 200 punktów;
2)
za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES wynosi 200 punktów, przy czym punkty przyznaje się zgodnie z § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia;
3)
punkty dodatkowe za:
a)
posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych - 5 punktów,
b)
co najmniej 3-letni okres zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce akredytowanej, zgodny z kierunkiem specjalizacji - 5 punktów, a w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych - dodatkowe 5 punktów,
c)
publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 2 i 3 ustawy - maksymalnie 5 punktów (po 0,5 punktu za udział w jednej publikacji);
4)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za zaliczenie testu;
5)
w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia - wynosi 140 punktów przyznanych lekarzowi za posiadanie specjalizacji I lub II stopnia.
3. 
W postępowaniu konkursowym uwzględnia się posiadanie tytułu specjalisty uzyskanego za granicą, który został uznany na podstawie odrębnych przepisów za równoważny z PES, i przyznaje 140 punktów albo uwzględnia się wynik LEP/LDEP albo LEK/LDEK.
4. 
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego, stanowiącym załącznik nr 12 do rozporządzenia.
5. 
W przypadku gdy lekarz nie ma dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin w zakresie uzyskanej specjalizacji, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, weryfikuje jej brak w placówce, która wydała dokument potwierdzający uzyskanie tej specjalizacji.
1. 
Uwzględniając liczby miejsc szkoleniowych, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, również oświadczenia, o których mowa w tym przepisie, organ, o którym mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, sporządza i zatwierdza listę lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego i listę lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego. Listy zawierają imiona i nazwiska lekarzy. Lista lekarzy zakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera ponadto tryb odbywania tego szkolenia. Lista lekarzy niezakwalifikowanych do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego zawiera pouczenie dotyczące weryfikacji, o której mowa w art. 16c ust. 14 ustawy.
2. 
Zatwierdzone listy, o których mowa w ust. 1, po wprowadzeniu kodu w miejsce danych osobowych lekarza, udostępnia się na stronie internetowej organu, o którym mowa w ust. 1, oraz do wglądu w jego siedzibie.
1. 
Wojewoda kieruje lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wybranej przez lekarza jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny, uwzględniając wynik postępowania kwalifikacyjnego, z wyjątkiem lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie art. 16h ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy, którzy zostają skierowani w pierwszej kolejności.
2. 
Jeżeli w wyniku postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny zakwalifikowało się co najmniej dwóch lekarzy deklarujących we wniosku jej odbywanie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 pkt 3 ustawy, wojewoda może skierować do jednostki organizacyjnej, na jedno wolne miejsce szkoleniowe, tych lekarzy w liczbie umożliwiającej realizację programu specjalizacji, ustalonej przez kierującego komórką organizacyjną w jednostce organizacyjnej posiadającej akredytację do szkolenia specjalizacyjnego, na podstawie harmonogramu ich szkolenia opracowanego przez kierownika lub kierowników specjalizacji w porozumieniu z właściwym konsultantem wojewódzkim.
3. 
Lekarzowi, który został zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, lekarzowi, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy, oraz lekarzowi cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 16h ust. 3 ustawy, wojewoda wydaje:
1)
skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w określonej jednostce organizacyjnej ze wskazaniem trybu i okresu jego odbywania;
2)
kartę szkolenia specjalizacyjnego, której wzór jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia;
3)
indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, w którym są potwierdzane nabyte w trakcie szkolenia specjalizacyjnego umiejętności praktyczne określone programem specjalizacji; wzór indeksu wykonanych zabiegów i procedur medycznych jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia;
4)
informację o obowiązującym programie specjalizacji;
5)
informację o obowiązku niezwłocznego zawiadomienia wojewody o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji albo przedłużeniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w przypadkach określonych w art. 16l ust. 1 i 2 ustawy.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 3, wojewoda wydaje lekarzowi zakwalifikowanemu do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danym postępowaniu kwalifikacyjnym po przedstawieniu przez niego dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia danego postępowania kwalifikacyjnego, a w przypadku lekarzy korzystających:
1)
z urlopu macierzyńskiego, przysługującego z art. 180, art. 1821 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)) oraz art. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) lub
2)
ze zwolnienia lekarskiego na podstawie art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

- w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakończeniu.

5. 
Wydając skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dla lekarza, który zmienia tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego na rezydenturę, wojewoda określa datę zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, uwzględniając przerwy w szkoleniu, o których mowa w art. 16l ustawy, które wystąpiły w dotychczas odbywanym szkoleniu.
6. 
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 kwietnia w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.
7. 
Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy zakwalifikowanych w danym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą, o których mowa w art. 16e ust. 3 i 4 ustawy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 stycznia następnego roku - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.
8. 
Listy, o których mowa w ust. 6 i 7, zawierają: imię i nazwisko lekarza, uzyskany w danym postępowaniu kwalifikacyjnym wynik wyrażony w procentach, miejsce zajęte na liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny, nazwę specjalizacji oraz nazwę i adres jednostki, do której lekarz otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.
9. 
Wojewoda informuje ministra właściwego do spraw zdrowia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 kwietnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 listopada - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.
10. 
Minister właściwy do spraw zdrowia wydaje decyzję w sprawie odbywania specjalizacji przez cudzoziemców, o których mowa w § 4 ust. 6, w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 maja - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 15 grudnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października.
11. 
Wojewoda kieruje lekarza cudzoziemca, o którym mowa w ust. 10, do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 maja - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 31 grudnia - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października, po przedstawieniu przez niego zgody ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 4 ust. 8.
12. 
W przypadku zmiany statusu prawnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, o którym mowa w § 4 ust. 6, wojewoda właściwy ze względu na miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw zdrowia niezwłocznie po powzięciu takiej informacji.
1. 
Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 2 ustawy.
2. 
Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 3 ustawy.
3. 
Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej jest kierowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16x ust. 4 ustawy.
1. 
Jednostka organizacyjna posiadająca wolne miejsca szkoleniowe w danej dziedzinie medycyny umożliwia odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarzowi skierowanemu do jego odbywania w tej jednostce.
2. 
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, w której odbywa szkolenie, bądź zaprzestania spełniania przez jednostkę wymagań, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy, jest kierowany przez wojewodę, w pierwszej kolejności, do kontynuowania szkolenia specjalizacyjnego w innej jednostce organizacyjnej, w ramach posiadanych przez nią wolnych miejsc szkoleniowych.
3. 
Po podjęciu przez organ założycielski uchwały o likwidacji podmiotu leczniczego zatrudniającego lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury podmiot ten jest obowiązany do:
1)
wypowiedzenia umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 i art. 16k ust. 2 ustawy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia;
2)
zawiadomienia wojewody w terminie 7 dni o tym fakcie, celem skierowania lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury do innych jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
4. 
W szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne, skierować go do innej jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do tego szkolenia oraz wolne miejsce szkoleniowe.
5. 
Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 2 i 4, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia specjalizacyjnego następuje po wyrażeniu zgody przez właściwego wojewodę oraz właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda, o którym mowa w ust. 5, wydaje lekarzowi skierowanie do odbywania szkolenia specjalizacyjnego oraz sporządza aneks do karty szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dokumentów przekazanych przez wojewodę, na obszarze którego lekarz odbywał dotychczas szkolenie specjalizacyjne.
7. 
Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie jednego roku, chyba że jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o których mowa w art. 19f ust. 2 ustawy.
8. 
Lekarz zmieniający miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest obowiązany do zmiany kierownika specjalizacji, którym staje się lekarz specjalista w podmiocie aktualnie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne.
9. 
W przypadku nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe wojewoda występuje do dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanego dalej "CMKP", z wnioskiem o zmniejszenie liczby miejsc szkoleniowych, o którym mowa w art. 19f ust. 13 ustawy.
1. 
Umowa o pracę w ramach rezydentury jest zawierana na podstawie skierowania, o którym mowa w § 7 ust. 3 pkt 1.
2. 
W przypadku przedłużenia okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury, o którym mowa w art. 16l ustawy, jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie specjalizacyjne zawiera z lekarzem umowę o pracę na czas określony, odpowiadający sumie okresów przedłużających szkolenie specjalizacyjne, o czym lekarz zawiadamia właściwego wojewodę.
3. 
W przypadku niezrealizowania szkolenia specjalizacyjnego w terminie, na jaki została zawarta umowa o pracę w ramach rezydentury, lekarz może kontynuować odbywanie tego szkolenia jedynie w trybie określonym w art. 16h ust. 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 16o ust. 1 ustawy, po uzyskaniu zgody wojewody, o której mowa w art. 16l ust. 3 ustawy.
O rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza wojewoda powiadamia CMKP, okręgową izbę lekarską, zwaną dalej "OIL", której lekarz jest członkiem, a w przypadku lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 6, także ministra właściwego do spraw zdrowia.
1. 
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne realizuje wszystkie elementy programu specjalizacji, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 7 i 9 oraz art. 16m ust. 12 ustawy.
2. 
Karta szkolenia specjalizacyjnego z wymaganymi wpisami oraz indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych z potwierdzeniami i zaliczeniami, zgodnie z wymogami odpowiedniego programu specjalizacji, stanowią dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego.
3. 
Lekarz, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji, zawiadamia kierownika jednostki szkolącej oraz właściwego wojewodę o zakończeniu tego szkolenia.
4. 
Lekarz zawiadamia o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego właściwego wojewodę.
5. 
Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne umożliwia lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne realizację wszystkich elementów programu specjalizacji w ramach czasu trwania danej specjalizacji.
6. 
Jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne wydaje lekarzowi skierowanie do odbycia danego elementu programu specjalizacji, o którym mowa w ust. 5, realizowanego w innej jednostce.
1. 
Formy specjalistycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz sposoby ich prowadzenia określone w programie specjalizacji obejmują w szczególności:
1)
kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, obejmujący w szczególności:
a)
podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach,
b)
podstawy farmakoekonomiki,
c)
formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,
d)
podstawy onkologii,
e)
wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danego szkolenia specjalizacyjnego,
f)
zagadnienia bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej dotyczące bezpieczeństwa pacjentów i lekarzy;
2)
kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy określonej w programie danej specjalizacji;
3)
jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego;
4)
jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego - zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności:
a)
orzecznictwo lekarskie,
b)
promocję i profilaktykę zdrowotną,
c)
epidemiologię,
d)
bioetykę,
e)
organizację i ekonomikę zdrowia;
5)
jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie prawa medycznego - zakończony kolokwium;
6)
szkolenie i uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie w ustalonej liczbie określonych zabiegów lub procedur medycznych:
a)
wykonywanych z asystą lub pod nadzorem kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego - oznaczonych kodem "A",
b)
w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta - oznaczonych kodem "B";
7)
staże kierunkowe właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy i umiejętności praktycznych określonych w programie danej specjalizacji;
8)
pełnienie dyżurów medycznych określonych w programie danej specjalizacji lub pracę w systemie zmianowym lub równoważnym czasie pracy, w maksymalnym czasie pracy dopuszczonym w przepisach o działalności leczniczej, o ile program specjalizacji przewiduje pełnienie dyżurów;
9)
samokształcenie, w tym napisanie pracy naukowej, opublikowanej w recenzowanym czasopiśmie medycznym, której lekarz jest autorem lub współautorem, lub pracy poglądowej - na temat objęty programem specjalizacji.
2. 
Lekarz, który w ramach danej specjalizacji odbył i zaliczył kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie jest obowiązany do jego odbycia i zaliczenia w trakcie realizacji kolejnej specjalizacji, jeżeli okres od jego zaliczenia do rozpoczęcia kolejnej specjalizacji jest nie dłuższy niż 7 lat.
Sprawdzanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych nabytych w trakcie realizacji programu specjalizacji obejmuje:
1)
złożenie kolokwiów cząstkowych z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianów z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi;
2)
złożenie kolokwium z zakresu wiedzy teoretycznej i zaliczenie sprawdzianu z umiejętności praktycznych potwierdzonych wykonanymi samodzielnie przez lekarza zabiegami i procedurami medycznymi, objętych programem stażu kierunkowego;
3)
złożenie sprawdzianu z zakresu określonego programem kursu szkoleniowego;
4)
ocenę pracy, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9.
1. 
W ramach realizacji szczegółowego planu szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16m ust. 7 ustawy, kierownik specjalizacji:
1)
kieruje do odbycia modułu podstawowego oraz modułu specjalistycznego;
2)
kieruje do odbycia staży kierunkowych, o których mowa w art. 16f ust. 3 ustawy;
3)
kieruje lekarza na kursy szkoleniowe;
4)
występuje do pracodawcy lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio kierownika studium doktoranckiego z wnioskiem o udzielenie mu urlopu szkoleniowego albo odpowiednio o zwolnienie go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach programowych w ramach studiów doktoranckich, w celu odbycia modułu podstawowego, staży kierunkowych i kursów określonych w programie specjalizacji;
5)
wyznacza lekarzowi pacjentów do prowadzenia;
6)
ustala harmonogram dyżurów, o których mowa w art. 16f ust. 3 pkt 2 lit. h ustawy, w porozumieniu z kierownikiem jednostki szkolącej, oraz decyduje o dopuszczeniu lekarza do samodzielnego pełnienia dyżuru;
7)
ocenia przygotowane przez lekarza opracowania teoretyczne objęte programem specjalizacji: pracę naukową lub poglądową;
8)
przeprowadza sprawdziany z nabytych przez lekarza umiejętności praktycznych;
9)
przeprowadza kolokwia i sprawdziany przewidziane do zaliczenia przez kierownika specjalizacji w programie specjalizacji;
10)
potwierdza w indeksie wykonanych zabiegów i procedur medycznych uczestniczenie w wykonywaniu oraz wykonanie określonych zabiegów i procedur medycznych, w liczbie ustalonej w programie specjalizacji;
11)
potwierdza zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po jego zakończeniu;
12)
informuje pracodawcę lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne oraz wojewodę o odbyciu tego szkolenia zgodnie z programem specjalizacji oraz o terminie jego zakończenia, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia specjalizacyjnego.
2. 
W czasie odbywania modułu podstawowego lub stażu kierunkowego funkcję kierownika specjalizacji obejmującą realizację zadań wymienionych w ust. 1 pkt 2-6 i 8-10 pełni lekarz wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywa moduł podstawowy lub staż kierunkowy. Lekarz ten potwierdza odbycie modułu podstawowego lub stażu kierunkowego zgodnie z programem specjalizacji i dokonuje zaliczenia modułu podstawowego lub stażu kierunkowego w formie określonej w programie specjalizacji.
3. 
W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu szkolenie specjalizacyjne, z uwzględnieniem art. 16l ustawy, pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu.
4. 
Informację o uznaniu lekarzowi stażów lub szkoleń oraz o skróceniu okresu trwania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego na zasadach określonych w art. 16h ust. 1 ustawy dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie przed zakończeniem skróconego szkolenia specjalizacyjnego podmiotowi zatrudniającemu lekarza, któremu skrócono okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, celem odpowiednio wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę zawartej na okres odbywania tego szkolenia.
5. 
Lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odbywający to szkolenie zgodnie z programem specjalizacji obowiązującym lekarzy nieposiadających odpowiedniej specjalizacji, który w okresie postępowania kwalifikacyjnego lub w okresie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, a przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego lub w okresie odbywania tego szkolenia uzyskał tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, może wystąpić do wojewody z wnioskiem o zmianę dotychczasowego programu specjalizacji na program obowiązujący lekarzy posiadających tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny.
6. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 5, może wystąpić do dyrektora CMKP z wnioskiem o uznanie elementów programu specjalizacji, o których mowa w art. 16m ust. 8 ustawy, zrealizowanych przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego po zmianie programu specjalizacji, o której mowa w ust. 5 - w trybie art. 16m ust. 12 ustawy.
7. 
Lekarz, który odbył określony moduł podstawowy i uzyskał jego zaliczenie w ramach danego szkolenia specjalizacyjnego, nie jest obowiązany do jego ponownego odbywania w przypadku zakwalifikowania się do odbywania innego szkolenia specjalizacyjnego, którego program specjalizacji przewiduje odbycie i zaliczenie tego samego modułu podstawowego.
1. 
Lekarz składa do dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, zawierający:
1)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie staży i kursów, o których mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji;
4)
informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;
5)
termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
7)
informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
8)
wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz dołącza:
1)
dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby;
2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu;
3)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji;
4)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego;
5)
opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
6)
zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.
1. 
Dyrektor CMKP sprawdza wnioski, o których mowa w § 16, pod względem formalnym.
2. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
3. 
Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wniosek spełniający wymogi formalne wraz z dokumentami lekarza i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 4.
4. 
Zespół, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi odbytych w kraju lub za granicą przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń za równoważne ze zrealizowaniem odpowiednich elementów programu specjalizacji, z określeniem proponowanego czasu skrócenia okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego lub odpowiednio uznania albo odmowy uznania lekarzowi do okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego staży i szkoleń zrealizowanych za granicą w okresie aktualnie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
5. 
W przypadku gdy opinia zespołu ekspertów jest negatywna, zespół w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko w odniesieniu do przedstawionych we wniosku elementów programu specjalizacji.
6. 
Zespół ekspertów przekazuje do dyrektora CMKP dokumentację lekarza wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
7. 
Decyzje, o których mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy, wydane na podstawie opinii, o których mowa w ust. 4, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie.
1. 
Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego pod warunkiem, że okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego.
2. 
Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, o którym mowa w art. 16 ust. 4 i 6 ustawy, który zrealizował moduł podstawowy lub uzyskał specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, na wniosek kierownika specjalizacji, może mieć uznany dorobek naukowy i zawodowy za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części modułu specjalistycznego pod warunkiem, że łączny okres i wymiar wykonywania przez lekarza czynności naukowych i zawodowych będących przedmiotem oceny dorobku naukowego i zawodowego oraz okres modułu specjalistycznego pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż okres i wymiar realizacji danego modułu specjalistycznego.
3. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 1 i 2, składa do wojewody wniosek o odbywanie specjalizacji, zawierający dane, o których mowa w art. 16c ust. 2 ustawy.
1. 
Wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
określenie przedmiotu wniosku;
4)
informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;
5)
termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
7)
informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza;
8)
informację o posiadanym stopniu naukowym;
9)
informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy.
2. 
Do wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1-4, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.
3. 
Dyrektor CMKP sprawdza wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym.
4. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
5. 
Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu.
6. 
Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole opinię merytoryczną w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części albo w całości modułu specjalistycznego.
7. 
Decyzję, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wydaną na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, dyrektor CMKP przekazuje niezwłocznie lekarzowi oraz właściwemu wojewodzie.
8. 
W przypadku gdy wniosek kierownika specjalizacji, o którym mowa w § 18, dotyczy uznania dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem modułu specjalistycznego w całości, a z opinii zespołu wynika, że przedstawiony przez lekarza dorobek nie może zostać uznany za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości modułu specjalistycznego, zespół ekspertów w protokole uzasadnia merytorycznie swoje stanowisko wraz ze wskazaniem elementów programu specjalizacji, które pozostały do zrealizowania.
9. 
Zespół ekspertów zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
1. 
Jeżeli dotychczasowe przepisy nie przewidywały uzyskiwania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, konsultant krajowy w danej dziedzinie lub w dziedzinie pokrewnej, jeżeli w danej dziedzinie nie ma powołanego konsultanta, może wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem dyrektora CMKP, z wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza za równoważny ze zrealizowaniem szczegółowego programu właściwej specjalizacji i dopuszczenie tego lekarza do PES, zwanym dalej "wnioskiem o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza", zawierającym:
1)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
określenie przedmiotu wniosku;
4)
informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;
5)
informacje o przebiegu działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek;
6)
informację o posiadanym stopniu naukowym;
7)
informację o posiadanych tytułach specjalisty lub specjalizacjach.
2. 
Do wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza dołącza się dokumenty, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1-3, oraz inne dokumenty potwierdzające przebieg działalności naukowej i zawodowej lekarza, uwzględniające w szczególności osiągnięcia z zakresu dziedziny, której dotyczy wniosek. Wniosek może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.
3. 
Dyrektor CMKP sprawdza wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza i dokumenty, o których mowa w ust. 2, pod względem formalnym.
4. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza wzywa się do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek o uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza jest pozostawiany bez rozpoznania.
5. 
Dyrektor CMKP ustala termin i miejsce posiedzenia zespołu, o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy, i przekazuje przewodniczącemu zespołu wnioski spełniające wymogi formalne wraz z dokumentami i drukiem protokołu, o którym mowa w ust. 6.
6. 
Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, wyraża w protokole merytoryczną opinię w sprawie uznania albo odmowy uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny nieobjętej systemem szkolenia specjalizacyjnego za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym i zwraca do CMKP dokumentację lekarza w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia zespołu.
7. 
Dyrektor CMKP na podstawie opinii, o której mowa w ust. 6, wnioskuje do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie decyzji o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz o dopuszczeniu do PES.
8. 
Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 7, wydaje decyzję o uznaniu albo odmowie uznania lekarzowi dorobku zawodowego i naukowego w nowej dziedzinie medycyny oraz, w przypadku uznania dorobku, również o dopuszczeniu do PES. Kopię decyzji, wraz z dokumentacją lekarza, minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje do CMKP.
9. 
Zespół, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, zbiera się raz na kwartał, chyba że nie został złożony żaden wniosek. Przepis stosuje się do zespołu, o którym mowa w art. 16m ust. 12 i 13 ustawy.
1. 
Dyrektor CMKP skreśla lekarza z rejestru, o którym mowa w art. 16p ust. 1 ustawy, na podstawie wydanej przez wojewodę, Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o skreśleniu lekarza z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na obszarze danego województwa.
2. 
Wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych powiadamia o wydanej przez siebie decyzji dyrektora CMKP, lekarza oraz jego kierownika specjalizacji, a także odpowiednio właściwą OIL albo Wojskową Izbę Lekarską, a w przypadku lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz lekarza, o którym mowa w § 4 ust. 6, również ministra właściwego do spraw zdrowia.
1. 
Lekarz składa zgłoszenie do PES w formie wniosku elektronicznego, o którym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy, w terminie do dnia:
1)
31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada;
2)
31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.
2. 
Lekarz przed przystąpieniem do PES po raz pierwszy w danej dziedzinie medycyny składa do podmiotów, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, następujące dokumenty:
1)
wniosek w formie papierowej, o którym mowa w art. 16r ust. 4 ustawy;
2)
szczegółowy plan albo indywidualny harmonogram odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
3)
wypełnioną kartę szkolenia specjalizacyjnego wraz z dokumentami potwierdzającymi odbycie elementów programu specjalizacji niepotwierdzonych w karcie szkolenia specjalizacyjnego;
4)
indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych;
5)
opinię, o której mowa w art. 16m ust. 7 pkt 5 ustawy;
6)
pracę, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 9.
3. 
Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury składa podmiotom, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, poza dokumentami wymienionymi w ust. 2, kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki. Lekarz, któremu przedłużono umowę o pracę na podstawie art. 177 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, lub lekarz, który uzyskał zaliczenie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie § 15 ust. 3, składa kopię świadectwa pracy niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę.
4. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, lekarz składa do dnia:
1)
31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 października - 30 listopada;
2)
31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie 1 marca - 30 kwietnia.
5. 
Podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, weryfikują, czy dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, spełniają warunki formalne. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
6. 
Podmioty, o których mowa w art. 16r ust. 1-3 ustawy, po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, spełniają warunki formalne, przekazują je do Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", nie później niż w terminie 14 dni od upływu terminów wskazanych w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5. Podmioty te zawiadamiają CEM także o liczbie przyjętych zgłoszeń oraz przekazują listę lekarzy, których dokumenty nie zostały przyjęte.
7. 
W przypadku gdy lekarz złoży zgłoszenie w formie wniosku elektronicznego, a nie złoży dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, CEM zawiadamia lekarza o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.
8. 
Lekarz, który zamierza przedstawić dyrektorowi CEM dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu organizowanego przez europejskie towarzystwo naukowe, wskazany w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, składa do dyrektora CEM pisemne oświadczenie o rezygnacji z udziału w PES w danej sesji egzaminacyjnej. Oświadczenie powinno zawierać informację o rezygnacji z całości albo części PES, ze wskazaniem tej części.
9. 
Po otrzymaniu przez CEM dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, CEM przekazuje je do właściwej PKE.
10. 
PKE weryfikuje dokumenty pod względem spełnienia przez lekarza wymogów merytorycznych, określonych w programie danej specjalizacji, i na tej podstawie rozstrzyga o dopuszczeniu lekarza do PES.
11. 
W przypadku podjęcia rozstrzygnięcia o niedopuszczeniu lekarza do PES, PKE uzasadnia swoje stanowisko, wskazując elementy programu specjalizacji, które nie zostały zrealizowane.
12. 
PKE po podjęciu rozstrzygnięcia przekazuje dokumenty lekarza do CEM.
13. 
W przypadku dopuszczenia lekarza do PES, CEM informuje o tym fakcie w powiadomieniu, o którym mowa w art. 16s ust. 1 ustawy. W przypadku niedopuszczenia lekarza do PES, CEM przesyła zainteresowanemu lekarzowi rozstrzygnięcie PKE wraz z uzasadnieniem. Lekarzowi, który został dopuszczony do PES i złożył oświadczenie o rezygnacji z całości PES, o którym mowa w ust. 8, CEM przesyła informację o dopuszczeniu do PES.
14. 
Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 16s ust. 2 ustawy, przysługuje lekarzowi, który otrzymał powiadomienie CEM o terminie PES.
1. 
Przepisów § 22 ust. 2-13 nie stosuje się do lekarza, o którym mowa w art. 16w ust. 2 ustawy.
2. 
Lekarz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje do CEM podpisany wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, w terminie do dnia:
1)
31 lipca dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 października do dnia 30 listopada;
2)
31 grudnia dla sesji egzaminacyjnej przeprowadzanej w terminie od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia.
3. 
W przypadku złożenia przez lekarza zgłoszenia w formie wniosku elektronicznego, a niezłożenia wniosku w formie papierowej, CEM wzywa lekarza do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
1. 
Lekarz, o którym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z części PES, składa do dyrektora CEM:
1)
wniosek o zwolnienie z części PES;
2)
dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów;
3)
wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 22 ust. 1 i 2.
2. 
Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1, pod względem formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalające na zwolnienie z części PES. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek, o którym mowa w art. 16w ust. 3 ustawy, jest pozostawiany bez rozpoznania.
3. 
W przypadku stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, CEM zamieszcza informację o tym fakcie w indywidualnym protokole egzaminacyjnym tego lekarza.
4. 
Stwierdzenia spełnienia przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalających na zwolnienie danego lekarza z części PES, dokonuje się raz. W przypadku stwierdzenia spełnienia tych przesłanek nie jest wymagany ponowny wniosek lekarza, jeżeli będzie on zamierzał kolejny raz przystąpić do PES, z którego części został zwolniony.
5. 
Postępowania w zakresie określonym w ust. 1-3 nie można wszcząć, a wszczęte należy umorzyć, gdy lekarz wcześniej złożył daną część PES z wynikiem pozytywnym.
1. 
PES jest organizowany corocznie w dwóch sesjach egzaminacyjnych, z zastrzeżeniem art. 16r ust. 10 ustawy:
1)
w sesji wiosennej - od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;
2)
w sesji jesiennej - od dnia 1 października do dnia 30 listopada.
2. 
Egzamin testowy w danej dziedzinie odbywa się jednocześnie w całym kraju.
3. 
W przypadku gdy PES w danej sesji egzaminacyjnej składa się z egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz gdy dyrektor CEM ustalił, zgodnie z art. 16r ust. 8 ustawy, że jako pierwszy jest przeprowadzany egzamin testowy, warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu testowego.
1. 
Konsultant krajowy, towarzystwo naukowe oraz Naczelna Rada Lekarska przesyła dyrektorowi CEM zgłoszenia swoich kandydatów do PKE.
2. 
W zgłoszeniu zamieszcza się:
1)
imię i nazwisko kandydata;
2)
numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania;
3)
określenie posiadanej specjalizacji;
4)
wskazanie dziedziny, w której kandydat ma być powołany do PKE;
5)
adres korespondencyjny kandydata.
3. 
Do zgłoszenia należy dołączyć kopie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz dyplomu specjalisty potwierdzone za zgodność z oryginałem.
4. 
Kopia dyplomu specjalisty nie jest wymagana, w przypadku gdy lekarz uzyskał dyplom specjalisty wydany przez dyrektora CEM. W takim przypadku w zgłoszeniu należy podać datę wydania i numer dyplomu.
5. 
Osoby powołane do PKE otrzymują akt powołania. Powołanie następuje na czas nieokreślony.
6. 
Członkowie PKE wyznaczeni do Zespołu Egzaminacyjnego, który ma przeprowadzić dany egzamin, składają dyrektorowi CEM oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.
1. 
Oceną końcową PES jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen z egzaminu testowego i ustnego.
2. 
W przypadku uzyskania przez osobę zdającą ocen bardzo dobrych z egzaminu testowego i egzaminu ustnego, osoba ta otrzymuje jako ocenę końcową PES ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, gdy za taką oceną opowie się Zespół Egzaminacyjny przeprowadzający egzamin ustny tej osoby. Uzasadnienie wyróżnienia zamieszcza się w protokole indywidualnym PES.
3. 
Jeżeli PES składał się tylko z egzaminu ustnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1. 
Lekarz, o którym mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, w celu zwolnienia z całości PES, po uzyskaniu dopuszczenia do PES, o którym mowa w § 22 ust. 10, składa do dyrektora CEM wniosek.
2. 
Do wniosku dołącza się dokumenty wskazane w przepisach w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z PES oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów.
3. 
Dyrektor CEM weryfikuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, pod względem formalnym oraz rozstrzyga o tym, czy są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 16r ust. 9 ustawy, pozwalające na zwolnienie z całości PES. Przepis § 24 ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje się.
4. 
W przypadku stwierdzenia spełniania przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy pozwalających na zwolnienie danego lekarza z całości PES dyrektor CEM wydaje dyplom, którego wzór stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia. Dyplom jest wydawany w terminie 30 dni od doręczenia do CEM dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i 2. W sytuacji wystąpienia braków formalnych termin do wydania dyplomu biegnie od dnia ich usunięcia przez zainteresowanego lekarza.
5. 
Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są przechowywane przez CEM.
6. 
Postępowania w zakresie określonym w ust. 1-4 nie można wszcząć, a wszczęte należy umorzyć, gdy lekarz wcześniej złożył PES z wynikiem pozytywnym.
1. 
Niezwłocznie po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje wyniki PES poszczególnych lekarzy przystępujących do PES w danej sesji egzaminacyjnej podmiotom, o których mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, oraz dyrektorowi CMKP.
2. 
Przekazanie wyników PES następuje w formie elektronicznej na arkuszu opracowanym przez CEM.
3. 
Niezwłocznie po zakończeniu sesji egzaminacyjnej CEM przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia listę lekarzy, którzy zakończyli szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury oraz złożyli PES z wynikiem pozytywnym, zawierającą imię i nazwisko, numer PESEL danego lekarza, a w przypadku braku numeru PESEL - cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu oraz kraj wydania, oraz datę złożenia egzaminu.
4. 
Na pisemny wniosek lekarza CEM wystawia zaświadczenie o wyniku PES. Przepisy art. 217-219 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
5. 
Podmioty, o których mowa w art. 16c ust. 8 ustawy, mogą się zwrócić do CEM o przekazanie wyników PES lekarzy biorących udział w prowadzonym przez te podmioty postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim przypadku CEM przekazuje wyniki PES tych lekarzy zbiorczo w formie elektronicznej i papierowej.
Wzór dyplomu, o którym mowa w art. 16w ust. 5 ustawy, określa załącznik nr 17 do rozporządzenia.
Do postępowań oraz szkoleń specjalizacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Minister Obrony Narodowej nie przeprowadza postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 marca 2013 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i 1110 oraz z 2013 r. poz. 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z 2007 r. Nr 13, poz. 85, z 2008 r. Nr 170, poz. 1050, z 2010 r. Nr 198, poz. 1320 oraz z 2011 r. Nr 274, poz. 1627), które traci moc z dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH*

1. 

Wykaz specjalizacji lekarskich:

1)
alergologia (0731);
2)
anestezjologia i intensywna terapia (0701);
3)
angiologia (0732);
4)
audiologia i foniatria (0733);
5)
balneologia i medycyna fizykalna (0734);
6)
chirurgia dziecięca (0702);
7)
chirurgia klatki piersiowej (0735);
8)
chirurgia naczyniowa (0736);
9)
chirurgia ogólna (0703);
10)
chirurgia onkologiczna (0737);
11)
chirurgia plastyczna (0738);
12)
chirurgia szczękowo-twarzowa (0704);
13)
choroby płuc (0739);
14)
choroby płuc dzieci (0792);
15)
choroby wewnętrzne (0705);
16)
choroby zakaźne (0706);
17)
dermatologia i wenerologia (0707);
18)
diabetologia (0740);
19)
diagnostyka laboratoryjna (0708);
20)
endokrynologia (0741);
21)
endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (0799);
22)
endokrynologia i diabetologia dziecięca (0796);
23)
epidemiologia (0710);
24)
farmakologia kliniczna (0742);
25)
gastroenterologia (0743);
26)
gastroenterologia dziecięca (0797);
27)
genetyka kliniczna (0709);
28)
geriatria (0744);
29)
ginekologia onkologiczna (0787);
30)
hematologia (0745);
31)
hipertensjologia (0788);
32)
immunologia kliniczna (0746);
33)
intensywna terapia (0801);
34)
kardiochirurgia (0747);
35)
kardiologia (0748);
36)
kardiologia dziecięca (0762);
37)
medycyna lotnicza (0793);
38)
medycyna morska i tropikalna (0794);
39)
medycyna nuklearna (0749);
40)
medycyna paliatywna (0750);
41)
medycyna pracy (0711);
42)
medycyna ratunkowa (0712);
43)
medycyna rodzinna (0713);
44)
medycyna sądowa (0714);
45)
medycyna sportowa (0751);
46)
mikrobiologia lekarska (0716);
47)
nefrologia (0752);
48)
nefrologia dziecięca (0798);
49)
neonatologia (0753);
50)
neurochirurgia (0717);
51)
neurologia (0718);
52)
neurologia dziecięca (0763);
53)
neuropatologia (0789);
54)
okulistyka (0719);
55)
onkologia i hematologia dziecięca (0755);
56)
onkologia kliniczna (0754);
57)
ortopedia i traumatologia narządu ruchu (0720);
58)
otorynolaryngologia (0721);
59)
otorynolaryngologia dziecięca (0790);
60)
patomorfologia (0722);
61)
pediatria (0723);
62)
pediatria metaboliczna (0795);
63)
perinatologia (0800);
64)
położnictwo i ginekologia (0724);
65)
psychiatria (0725);
66)
psychiatria dzieci i młodzieży (0756);
67)
radiologia i diagnostyka obrazowa (0726);
68)
radioterapia onkologiczna (0727);
69)
rehabilitacja medyczna (0728);
70)
reumatologia (0757);
71)
seksuologia (0758);
72)
toksykologia kliniczna (0759);
73)
transfuzjologia kliniczna (0760);
74)
transplantologia kliniczna (0761);
75)
urologia (0729);
76)
urologia dziecięca (0791);
77)
zdrowie publiczne (0730).

2. 

Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych:

1)
chirurgia stomatologiczna (0781);
2)
chirurgia szczękowo-twarzowa (0704);
3)
ortodoncja (0782);
4)
periodontologia (0783);
5)
protetyka stomatologiczna (0784);
6)
stomatologia dziecięca (0785);
7)
stomatologia zachowawcza z endodoncją (0786);
8)
epidemiologia (0710);
9)
zdrowie publiczne (0730).

* Oznaczenie zawarte obok nazwy specjalności oznacza czterocyfrowy kod specjalności

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ MODUŁÓW PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

1)
moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej;
2)
moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych;
3)
moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii;
4)
moduł podstawowy w zakresie patomorfologii;
5)
moduł podstawowy w zakresie pediatrii.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ SPECJALIZACJI POSIADAJĄCYCH WSPÓLNY MODUŁ PODSTAWOWY

1.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chirurgii ogólnej:
1)
chirurgia dziecięca;
2)
chirurgia klatki piersiowej;
3)
chirurgia naczyniowa;
4)
chirurgia ogólna;
5)
chirurgia onkologiczna;
6)
chirurgia plastyczna.
2.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie chorób wewnętrznych:
1)
alergologia;
2)
angiologia;
3)
balneologia i medycyna fizykalna;
4)
choroby płuc;
5)
choroby wewnętrzne;
6)
diabetologia;
7)
endokrynologia;
8)
gastroenterologia;
9)
geriatria;
10)
hematologia;
11)
immunologia kliniczna;
12)
kardiologia;
13)
medycyna lotnicza;
14)
medycyna morska i tropikalna;
15)
medycyna paliatywna;
16)
medycyna pracy;
17)
nefrologia;
18)
onkologia kliniczna;
19)
reumatologia;
20)
toksykologia kliniczna;
21)
transfuzjologia kliniczna.
3.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie otorynolaryngologii:
1)
audiologia i foniatria;
2)
otorynolaryngologia;
3)
otorynolaryngologia dziecięca.
4.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie patomorfologii:
1)
neuropatologia;
2)
patomorfologia.
5.
Specjalizacje posiadające wspólny moduł podstawowy w zakresie pediatrii:
1)
choroby płuc dzieci;
2)
endokrynologia i diabetologia dziecięca;
3)
gastroenterologia dziecięca;
4)
kardiologia dziecięca;
5)
nefrologia dziecięca;
6)
neonatologia;
7)
onkologia i hematologia dziecięca;
8)
pediatria;
9)
pediatria metaboliczna.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ MODUŁÓW JEDNOLITYCH WŁAŚCIWYCH DLA DANEGO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

1.
Dla specjalizacji lekarskich:
1)
anestezjologia i intensywna terapia;
2)
chirurgia szczękowo-twarzowa;
3)
choroby zakaźne;
4)
dermatologia i wenerologia;
5)
diagnostyka laboratoryjna;
6)
epidemiologia;
7)
farmakologia kliniczna;
8)
genetyka kliniczna;
9)
kardiochirurgia;
10)
medycyna nuklearna;
11)
medycyna ratunkowa;
12)
medycyna rodzinna;
13)
medycyna sądowa;
14)
medycyna sportowa;
15)
mikrobiologia lekarska;
16)
neurochirurgia;
17)
neurologia;
18)
neurologia dziecięca;
19)
okulistyka;
20)
ortopedia i traumatologia narządu ruchu;
21)
położnictwo i ginekologia;
22)
psychiatria;
23)
psychiatria dzieci i młodzieży;
24)
radiologia i diagnostyka obrazowa;
25)
radioterapia onkologiczna;
26)
rehabilitacja medyczna;
27)
urologia;
28)
zdrowie publiczne.
2.
Dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych:
1)
chirurgia stomatologiczna;
2)
chirurgia szczękowo-twarzowa;
3)
ortodoncja;
4)
periodontologia;
5)
protetyka stomatologiczna;
6)
stomatologia dziecięca;
7)
stomatologia zachowawcza z endodoncją;
8)
epidemiologia;
9)
zdrowie publiczne.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ SPECJALIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM MODUŁÓW LUB SPECJALIZACJI WYMAGANYCH DO ICH ZREALIZOWANIA ORAZ MINIMALNY CZAS ICH TRWANIA

I. Wykaz specjalizacji lekarskich
Lp.SpecjalizacjaModuł jednolity i minimalny czas jego trwaniaModuł podstawowy i czas jego trwania lub wymagana specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalistyModuł specjalistyczny i minimalny czas jego trwaniaŁączny minimalny czas trwania szkolenia specjalizacyjnego
123456
1.Alergologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataAlergologia - 2 lata5 lat
2.Anestezjologia i intensywna terapiaAnestezjologia i intensywna terapia - 6 lat--6 lat
3.Angiologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataAngiologia - 2 lata5 lat
4.Audiologia i foniatria-Otorynolaryngologia

- 2 lata

Audiologia

i foniatria - 3 lata

5 lat
5.Balneologia i medycyna fizykalna-Choroby wewnętrzne - 3 lataBalneologia i medycyna fizykalna - 2 lata5 lat
6.Chirurgia dziecięca-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia dziecięca

- 4 lata

6 lat
7.Chirurgia klatki piersiowej-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia klatki piersiowej - 4 lata6 lat
8.Chirurgia naczyniowa-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia naczyniowa - 4 lata6 lat
9.Chirurgia ogólna-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia ogólna - 4 lata6 lat
10.Chirurgia onkologiczna-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia onkologiczna - 4 lata6 lat
11.Chirurgia plastyczna-Chirurgia ogólna - 2 lataChirurgia plastyczna - 4 lata6 lat
12.Chirurgia szczękowo-twarzowaChirurgia szczękowo-twarzowa - 6 lat--6 lat
13.Choroby płuc-Choroby wewnętrzne - 3 lataChoroby płuc - 2 lata5 lat
14.Choroby płuc dzieci-Pediatria - 3 lataChoroby płuc dzieci

- 2 lata

5 lat
15.Choroby wewnętrzne-Choroby wewnętrzne - 3 lataChoroby wewnętrzne - 2 lata5 lat
16.Choroby zakaźneChoroby zakaźne - 5 lat--5 lat
17.Dermatologia i wenerologiaDermatologia

i wenerologia -

5 lat

--5 lat
18.Diabetologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataDiabetologia - 2 lata5 lat
19.Diagnostyka laboratoryjnaDiagnostyka laboratoryjna -

5 lat

--5 lat
20.Endokrynologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataEndokrynologia - 2 lata5 lat
21.Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość

-Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii - 5 lat

Endokrynologia ginekologiczna

i rozrodczość - 2 lata

7 lat
22.Endokrynologia i diabetologia dziecięca-Pediatria - 3 lataEndokrynologia i diabetologia dziecięca - 2 lata5 lat
23.EpidemiologiaEpidemiologia

- 4 lata

--4 lata
24.Farmakologia klinicznaFarmakologia kliniczna - 4 lata--4 lata
25.Gastroenterologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataGastroenterologia -

3 lata

6 lat
26.Gastroenterologia dziecięca-Pediatria - 3 lataGastroenterologia dziecięca - 3 lata6 lat
27.Genetyka klinicznaGenetyka kliniczna - 4 lata--4 lata
28.Geriatria-Choroby wewnętrzne - 3 lataGeriatria - 2 lata5 lat
29.Ginekologia onkologiczna-Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii - 5 lat

Ginekologia onkologiczna - 2 lata7 lat
30.Hematologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataHematologia - 3 lata6 lat
31.Hipertensjologia-Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie chorób wewnętrznych, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii, nefrologii dziecięcej lub pediatrii - 5 lat

Hipertensjologia - 2 lata7 lat
32.Immunologia kliniczna-Choroby wewnętrzne - 3 lataImmunologia kliniczna - 2 lata5 lat
33.Intensywna terapia-Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie

chirurgii dziecięcej,

chirurgii klatki piersiowej,

chirurgii naczyniowej,

chirurgii ogólnej,

chirurgii onkologicznej,

chorób płuc,

chorób płuc dzieci,

chorób wewnętrznych,

chorób zakaźnych,

kardiologii,

kardiologii dziecięcej,

nefrologii,

nefrologii dziecięcej,

neonatologii,

neurochirurgii,

neurologii,

neurologii dziecięcej,

pediatrii lub toksykologii

klinicznej - 5-6 lat

Intensywna terapia - 2 lata7-8 lat
34.KardiochirurgiaKardiochirurgia

- 6 lat

--6 lat
35.Kardiologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataKardiologia - 3 lata6 lat
36.Kardiologia dziecięca-Pediatria - 3 lataKardiologia dziecięca - 2 lata5 lat
37.Medycyna lotnicza-Choroby wewnętrzne - 3 lataMedycyna lotnicza

- 2 lata

5 lat
38.Medycyna morska i tropikalna-Choroby wewnętrzne - 3 lataMedycyna morska

i tropikalna - 2 lata

5 lat
39.Medycyna nuklearnaMedycyna nuklearna - 5 lat--5 lat
40.Medycyna paliatywna-Choroby wewnętrzne - 3 lataMedycyna paliatywna - 2 lata5 lat
41.Medycyna pracy-Choroby wewnętrzne - 3 lataMedycyna pracy - 2 lata5 lat
42.Medycyna ratunkowaMedycyna ratunkowa - 5 lat--5 lat
43.Medycyna rodzinnaMedycyna rodzinna - 4 lata--4 lata
44.Medycyna sądowaMedycyna sądowa - 5 lat--5 lat
45.Medycyna sportowaMedycyna sportowa - 5 lat--5 lat
46.Mikrobiologia lekarskaMikrobiologia lekarska - 4 lata--4 lata
47.Nefrologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataNefrologia - 2 lata5 lat
48.Nefrologia dziecięca-Pediatria - 3 lataNefrologia dziecięca

- 2 lata

5 lat
49.Neonatologia-Pediatria - 3 lataNeonatologia - 2 lata5 lat
50.NeurochirurgiaNeurochirurgia

- 6 lat

--6 lat
51.NeurologiaNeurologia - 5 lat--5 lat
52.Neurologia dziecięcaNeurologia dziecięca - 5 lat--5 lat
53.Neuropatologia-Patomorfologia - 3 lataNeuropatologia - 2 lata5 lat
54.OkulistykaOkulistyka - 5 lat--5 lat
55.Onkologia

i hematologia dziecięca

-Pediatria - 3 lataOnkologia

i hematologia dziecięca - 3 lata

6 lat
56.Onkologia kliniczna-Choroby wewnętrzne - 3 lataOnkologia kliniczna

- 3 lata

6 lat
57.Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu

Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu

- 6 lat

--6 lat
58.Otorynolaryngologia-Otorynolaryngologia

- 2 lata

Otorynolaryngologia

- 4 lata

6 lat
59.Otorynolaryngologia dziecięca-Otorynolaryngologia

- 2 lata

Otorynolaryngologia dziecięca - 4 lata6 lat
60.Patomorfologia-Patomorfologia - 3 lataPatomorfologia - 2 lata5 lat
61.Pediatria-Pediatria - 3 lataPediatria - 2 lata5 lat
62.Pediatria metaboliczna-Pediatria - 3 lataPediatria metaboliczna - 2 lata5 lat
63.Perinatologia-Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie położnictwa

i ginekologii - 5 lat

Perinatologia - 2 lata7 lat
64.Położnictwo

i ginekologia

Położnictwo

i ginekologia -

5 lat

--5 lat
65.PsychiatriaPsychiatria - 5 lat--5 lat
66.Psychiatria dzieci i młodzieżyPsychiatria dzieci

i młodzieży - 5 lat

--5 lat
67.Radiologia

i diagnostyka obrazowa

Radiologia

i diagnostyka obrazowa - 5 lat

--5 lat
68.Radioterapia onkologicznaRadioterapia onkologiczna -

5 lat

--5 lat
69.Rehabilitacja medycznaRehabilitacja medyczna - 5 lat--5 lat
70.Reumatologia-Choroby wewnętrzne - 3 lataReumatologia - 2 lata5 lat
71.Seksuologia-Specjalizacja II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie chorób wewnętrznych neurologii,

położnictwa

i ginekologii,

psychiatrii lub psychiatrii dzieci

i młodzieży - 5 lat

Seksuologia - 2 lata7 lat
72.Toksykologia kliniczna-Choroby wewnętrzne - 3 lataToksykologia kliniczna - 2 lata5 lat
73.Transfuzjologia

kliniczna

-Choroby

wewnętrzne - 3 lata

Transfuzjologia

kliniczna - 2 lata

5 lat
74.Transplantologia

kliniczna

-Specjalizacja II

stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie:

anestezjologii

i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej, chirurgii klatki piersiowej,

chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hematologii, kardiochirurgii, kardiologii, kardiologii dziecięcej, nefrologii,

nefrologii dziecięcej, onkologii

i hematologii

dziecięcej, pediatrii, urologii,

urologii dziecięcej -

5-8 lat

Transplantologia kliniczna - 2 lata7-10 lat
75.UrologiaUrologia - 6 lat--6 lat
76.Urologia dziecięca-Specjalizacja

II stopnia lub tytuł specjalisty

w dziedzinie chirurgii dziecięcej lub

urologii - 6 lat

Urologia dziecięca -

2 lata

8 lat
77.Zdrowie publiczneZdrowie

publiczne - 4 lata

--4 lata
II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych
1.Chirurgia stomatologicznaChirurgia stomatologiczna

- 4 lata

--4 lata
2.Chirurgia szczękowo-twarzowaChirurgia szczękowo-twarzowa

- 6 lat

--6 lat
3.OrtodoncjaOrtodoncja - 3 lata--3 lata
4.PeriodontologiaPeriodontologia

- 3 lata

--3 lata
5.Protetyka stomatologicznaProtetyka stomatologiczna

- 3 lata

--3 lata
6.Stomatologia dziecięcaStomatologia dziecięca - 3 lata--3 lata
7.Stomatologia zachowawcza z endodoncjąStomatologia zachowawcza

z endodoncją -

3 lata

--3 lata
8.EpidemiologiaEpidemiologia -

4 lata

--4 lata
9.Zdrowie publiczneZdrowie publiczne - 4 lata--4 lata

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ SPECJALIZACJI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W DANEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU SPECJALIZACJI WŁAŚCIWEGO DLA LEKARZA POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY ALBO ZREALIZOWANY I ZALICZONY ODPOWIEDNI MODUŁ PODSTAWOWY

I. Wykaz specjalizacji lekarskich
Lp.Specjalizacje, w których lekarz może uzyskać tytuł specjalistySpecjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację I stopniaSpecjalizacje, w których lekarz posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycynyModuł podstawowy, który lekarz zrealizował i zaliczył
12345
1.AlergologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Otolaryngologia

Otorynolaryngologia

Pediatria

Otorynolaryngologia

Pediatria

2.Anestezjologia i intensywna terapiaAnestezjologia i intensywna terapia--
3.Angiologia-Chirurgia naczyniowa

Choroby wewnętrzne

-
4.Audiologia i foniatriaLaryngologia

Otolaryngologia

Audiologia

Foniatria

Laryngologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

dziecięca

-
5.Balneologia

i medycyna fizykalna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Alergologia

Anestezjologia

i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Dermatologia i wenerologia

Kardiochirurgia

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neurologia

Neurologia dziecięca

Neurochirurgia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia

dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia Rehabilitacja medyczna Reumatologia

Reumatologia dziecięca Urologia

Urologia dziecięca

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

Pediatria

6.Chirurgia dziecięcaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna-
7.Chirurgia klatki

piersiowej

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

-
8.Chirurgia

naczyniowa

Chirurgia ogólnaChirurgia ogólna-
9.Chirurgia ogólnaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia onkologiczna

-
10.Chirurgia

onkologiczna

Chirurgia ogólnaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

-
11.Chirurgia plastycznaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

-
12.Chirurgia

szczękowo-twarzowa

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Otolaryngologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna Otolaryngologia Otorynolaryngologia

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

13.Choroby płucChoroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne-
14.Choroby płuc dzieciChoroby płuc

Pediatria

Choroby płuc

Pediatria

-
15.Choroby

wewnętrzne

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Transfuzjologia

Choroby płuc

Transfuzjologia kliniczna

-
16.Choroby zakaźneChoroby płuc

Choroby wewnętrzne Choroby zakaźne

Medycyna ogólna

Pediatria

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne Medycyna ogólna Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

17.Dermatologia

i wenerologia

Dermatologia

i wenerologia

--
18.DiabetologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Pediatria
19.Diagnostyka

laboratoryjna

Analityka kliniczna

Diagnostyka laboratoryjna

Farmakologia

Toksykologia

Farmakologia

Farmakologia kliniczna Toksykologia

Toksykologia kliniczna

-
20.EndokrynologiaChoroby wewnętrzneChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Położnictwo i ginekologia

-
21.Endokrynologia

ginekologiczna i rozrodczość

-Położnictwo i ginekologia-
22.Endokrynologia

i diabetologia dziecięca

PediatriaPediatria-
23.EpidemiologiaWszystkie specjalizacje

lekarskie

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne Otorynolaryngologia Pediatria

24.Farmakologia

kliniczna

-Anestezjologia

i intensywna terapia

Chemioterapia nowotworów

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby zakaźne

Farmakologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Onkologia kliniczna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

-
25.GastroenterologiaChoroby wewnętrzneChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

-
26.Gastroenterologia

dziecięca

PediatriaPediatria-
27.Genetyka klinicznaChoroby wewnętrzne

Neurologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Choroby wewnętrzne

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Choroby wewnętrzne

Pediatria

28.GeriatriaChoroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Neurologia

-
29.Ginekologia onkologiczna-Położnictwo i ginekologia-
30.Hematologia-Choroby wewnętrzne-
31.Hipertensjologia-Choroby wewnętrzne

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Pediatria

-
32.Immunologia

kliniczna

-Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia

i wenerologia

Onkologia kliniczna Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Pediatria
33.Intensywna terapia-Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Neonatologia

Neurochirurgia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Pediatria

Toksykologia kliniczna

-
34.KardiochirurgiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
35.KardiologiaChoroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne-
36.Kardiologia

dziecięca

PediatriaPediatria-
37.Medycyna lotniczaChoroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Medycyna transportu

-
38.Medycyna morska

i tropikalna

Choroby wewnętrzne

Medycyna morska i tropikalna

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Medycyna transportu

-
39.Medycyna

nuklearna

Choroby wewnętrzne

Medycyna nuklearna

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

40.Medycyna paliatywnaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Anestezjologia

i intensywna terapia

Audiologia

Audiologia i foniatria

Balneoklimatologia

i medycyna fizykalna Balneologia i medycyna fizykalna

Chemioterapia nowotworów

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Chirurgia szczękowa

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby płuc

Choroby płuc dzieci

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Farmakologia kliniczna

Foniatria

Geriatria

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Medycyna lotnicza

Medycyna morska i tropikalna

Medycyna nuklearna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Medycyna sportowa

Medycyna transportu Neonatologia

Neurochirurgia

Neurochirurgia

i neurotraumatologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Radioterapia onkologiczna

Rehabilitacja medyczna

Reumatologia

Reumatologia dziecięca

Seksuologia

Transfuzjologia kliniczna

Urologia

Urologia dziecięca

Pediatria
41.Medycyna pracyChoroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna morska i tropikalna

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Medycyna lotnicza

Medycyna morska i tropikalna

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Medycyna sportowa

Medycyna transportu

-
42.Medycyna

ratunkowa

Anestezjologia

i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pediatria

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

43.Medycyna rodzinnaChirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna pracy

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

44.Medycyna sądowaMedycyna sądowa

Patomorfologia

PatomorfologiaPatomorfologia
45.Medycyna sportowaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Medycyna rodzinna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pediatria

Rehabilitacja medyczna

Chirurgia ogólna

Pediatria

46.Mikrobiologia lekarskaMikrobiologia--
47.NefrologiaChoroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne-
48.Nefrologia dziecięcaPediatriaPediatria-
49.NeonatologiaPediatriaPediatria-
50.NeurochirurgiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Neurochirurgia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
51.NeurologiaNeurologia--
52.Neurologia

dziecięca

PediatriaPediatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Neurologia

Pediatria
53.NeuropatologiaNeurologia

Patomorfologia

Neurologia

Patomorfologia

-
54.OkulistykaOkulistyka--
55.Onkologia

i hematologia dziecięca

PediatriaPediatria-
56.Onkologia klinicznaChoroby płuc

Choroby wewnętrzne Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

Chemioterapia nowotworów

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Medycyna ogólna

Pediatria

Radioterapia onkologiczna

Pediatria
57.Ortopedia

i traumatologia narządu ruchu

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Ortopedia i traumatologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
58.OtorynolaryngologiaLaryngologia

Otolaryngologia

--
59.Otorynolaryngologia

dziecięca

Laryngologia

Otolaryngologia

Otolaryngologia

Otorynolaryngologia

-
60.PatomorfologiaPatomorfologia

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa

Neuropatologia

-
61.PediatriaPediatriaNeonatologia

Neurologia dziecięca

-
62.Pediatria

metaboliczna

PediatriaPediatria-
63.Perinatologia-Położnictwo i ginekologia-
64.Położnictwo

i ginekologia

Położnictwo i ginekologia--
65.PsychiatriaPsychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria dzieci

i młodzieży

-
66.Psychiatria dzieci i młodzieżyPsychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria

Neurologia dziecięca

-
67.Radiologia

i diagnostyka obrazowa

Radiodiagnostyka--
68.Radioterapia onkologicznaRadioterapia onkologiczna--
69.Rehabilitacja medycznaChoroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Pediatria

Rehabilitacja ogólna

Rehabilitacja medyczna

Choroby wewnętrzne

Chirurgia dziecięca

Medycyna pracy

Medycyna sportowa

Neurologia

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Pediatria

-
70.ReumatologiaChoroby wewnętrzne

Pediatria

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Pediatria
71.Seksuologia-Choroby wewnętrzne

Neurologia

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

-
72.Toksykologia

kliniczna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Choroby wewnętrzne

Medycyna pracy

Pediatria

Toksykologia

Pediatria
73.Transfuzjologia klinicznaAnestezjologia

i intensywna terapia

Analityka kliniczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia i wenerologia

Medycyna pracy

Mikrobiologia

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Transfuzjologia

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia plastyczna

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia

i wenerologia Kardiochirurgia

Kardiologia

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna Mikrobiologia

Mikrobiologia lekarska

Neurochirurgia Neurochirurgia i neurotraumatologia

Neurologia

Okulistyka

Onkologia kliniczna

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otorynolaryngologia dziecięca

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Radioterapia onkologiczna

Urologia

Chirurgia ogólna

Otorynolaryngologia

Pediatria

74.Transplantologia

kliniczna

-Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia klatki piersiowej

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Hematologia

Kardiochirurgia

Kardiologia

Kardiologia dziecięca

Nefrologia

Nefrologia dziecięca

Onkologia i hematologia

dziecięca

Pediatria

Urologia

Urologia dziecięca

-
75.UrologiaChirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna
76.Urologia dziecięca-Chirurgia dziecięca

Urologia

-
77.Zdrowie publiczneWszystkie specjalizacje

lekarskie

Wszystkie specjalizacje

lekarskie

Chirurgia ogólna

Choroby wewnętrzne

Otorynolaryngologia

Pediatria

II. Wykaz specjalizacji lekarsko-dentystycznych
1.Chirurgia stomatologicznaChirurgia stomatologicznaWszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

-
2.Chirurgia szczękowo-twarzowaChirurgia stomatologicznaChirurgia stomatologiczna-
3.OrtodoncjaStomatologia ogólnaWszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne-
4.PeriodontologiaChirurgia stomatologiczna

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne-
5.Protetyka stomatologicznaStomatologia ogólnaWszystkie specjalizacje lekarsko-dentystyczne-
6.Stomatologia dziecięcaStomatologia dziecięca

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

-
7.Stomatologia zachowawcza z endodoncjąStomatologia ogólnaWszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

-
8.EpidemiologiaWszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

-
9.Zdrowie publiczneWszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

Wszystkie specjalizacje

lekarsko-dentystyczne

-

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

w dziedzinie .......................................................................................

Wojewoda ....................................

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe ..................................................................................................................................

3. Miejsce i data urodzenia .......................................................................................................................

4. Płeć .......................................................................................................................................................

5. Numer PESEL ......................................................................, a w przypadku jego braku - nazwa i

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.......................................................................................

...................................................................................................................................................................

oraz kraj wydania.......................................................................................................................................

6. Obywatelstwo (obywatelstwa)...............................................................................................................

7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej.....................................................................

9. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" ......................................................................................

...................................................................................................................................................................

10. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

11. Dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i

tryb ich odbywania ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

12. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP ....................................................................................

13. Posiadany stopień naukowy................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

14. Liczba publikacji i ich wykaz (w załączeniu)........................................................................................

...................................................................................................................................................................

15. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącego miejscem zatrudnienia lekarza

ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego ..................................................................

..................................................................................................................................................................

okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w tym podmiocie ...................................................

..................................................................................................................................................................

oraz zajmowane stanowisko - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach

medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk

medycznych...............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

16. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*:

1) lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach

rezydentury;

2) lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych

miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne:

a) na podstawie umowy o pracę, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia

specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,

b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania

szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,

c) na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie

samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby

określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest

obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym

przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych

pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia

specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania,

e) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych

studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych

studiów - w trybie określonym w pkt 1 lub pkt 2 lit. a-d.

................................... .......................................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

Wniosek o rozpoczęcie przez lekarza będącego cudzoziemcem szkolenia specjalizacyjnego

w dziedzinie .......................................................................................................................................

Wojewoda ..........................................

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe .................................................................................................................................

3. Miejsce i data urodzenia .......................................................................................................................

4. Płeć .......................................................................................................................................................

5. Numer PESEL ............................................................................, a w przypadku jego braku - nazwa i

numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.......................................................................................

...................................................................................................................................................................

oraz kraj wydania ......................................................................................................................................

6. Obywatelstwo (obywatelstwa)...............................................................................................................

7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8. Dokument, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa

w Rzeczypospolitej Polskiej.......................................................................................................................

9. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej.....................................................................

10. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".......................................................................................

...................................................................................................................................................................

11. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia

specjalizacyjnego.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

12. Dotychczas odbywane szkolenia specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i

tryb ich odbywania ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

13. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP ....................................................................................

14. Posiadany stopień naukowy................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

15. Liczba publikacji i ich wykaz (w załączeniu)........................................................................................

...................................................................................................................................................................

16. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącego miejscem zatrudnienia lekarza

ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego...................................................................

...................................................................................................................................................................

okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w tym podmiocie.....................................................

...................................................................................................................................................................

oraz zajmowane stanowisko - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach

medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych

...................................................................................................................................................................

17. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*:

1) lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji w ramach

rezydentury;

2) lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach wolnych

miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne:

a) na podstawie umowy o pracę, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia

specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,

b) w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania

szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,

c) na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż prowadzący szkolenie

specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia,

szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów

lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w

czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności

leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny

do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne

ub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,

d) na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb odbywania szkolenia

specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jego trwania,

e) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych

studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych

studiów - w trybie określonym w pkt 1 lub pkt 2 lit. a-d.

................................... .......................................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

Wniosek do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody na odbycie szkolenia

specjalizacyjnego i określenie warunków finansowych jego odbywania

w dziedzinie...............................................................................................

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko .................................................................................................................

2. Obywatelstwo.....................................................narodowość..........................................................

3. Data i miejsce urodzenia.................................................................................................................

4. Kraj stałego zamieszkania...............................................................................................................

5. Seria i numer paszportu..................................................................................................................

6. Numer karty pobytu/numer wizy* ....................................................................................................

wydanej przez................................................................................................dnia...........................

7. Dokładny adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...........................

.........................................................................................................................................................

numer telefonu............................................... adres e-mail ............................................................

8. Tytuł zawodowy...............................................................................................................................

9. Nazwa, data wydania i numer dyplomu...........................................................................................

10. Numer i data otrzymania zaświadczenia o uznaniu dyplomu za równoważny z dyplomem ukończenia

wyższej uczelni medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ...........................wydanego

przez ................................................................................................................................................

11. Data ukończenia stażu podyplomowego .........................................................................................

12. Data decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawie uznania stażu odbytego za granicą

..........................................................................................................................................................

13. Wynik LEP albo LDEP, albo LEK, albo LDEK .................................................................................

..........................................................................................................................................................

14. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

numer..................wydane przez ............................................................ dnia...................................

lub

Prawo wykonywania zawodu lekarza/Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty

numer........................wydane przez ...................................................... dnia...................................

15. Członek okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w...............................................................................

numer rejestracyjny ..........................................................................................................................

16. Miejsce odbywania studiów doktoranckich ......................................................................................

..........................................................................................................................................................

(podmiot prowadzący, adres)

..........................................................................................................................................................

(temat rozprawy doktorskiej)

..........................................................................................................................................................

(na warunkach stypendialnych, na warunkach odpłatności albo bez odpłatności

świadczeń stypendialnych)

17. Posiadane specjalizacje (nazwa specjalizacji, stopień, data i numer dyplomu, nazwa podmiotu

wydającego)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

18. Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

19. Uzasadnienie wniosku

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................... .......................................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

___________________________________________________________________

WYPEŁNIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZĄCA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Wyrażam zgodę na odbycie szkolenia specjalizacyjnego przez Panią/Pana

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lekarza)

w dziedzinie ..............................................................................................................................................

od dnia ......................................................................................................................................................

w ramach posiadanych wolnych miejsc szkoleniowych:

- na warunkach stypendialnych*

- na warunkach odpłatności*

- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych*

* Niepotrzebne skreślić.

w ...............................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

w ...............................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

......................................................................................................................
(data)(podpis i pieczątka kierownika

komórki organizacyjnej prowadzącej

szkolenie specjalizacyjne)

(podpis i pieczątka kierownika

jednostki organizacyjnej prowadzącej

szkolenie specjalizacyjne)

___________________________________________________________________

WYPEŁNIA ORGAN KIERUJĄCY W MIEJSCE ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ZAKWALIFIKOWANIA DO ODBYWANIA SZKOLENIA

SPECJALIZACYJNEGO

Pani/Pan ...................................................................................................................................................

został/a zakwalifikowana/y / nie został/a zakwalifikowana/y do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

w dziedzinie ..............................................................................................................................................

na warunkach ...........................................................................................................................................

decyzją Ministra .............................................. nr .................................. z dnia .......................................

...................................................,.....,.......................................................
(data)(podpis i pieczątka

osoby upoważnionej)

(pieczątka organu kierującego

do odbywania szkolenia specjalizacyjnego)

___________________________________________________________________

ADNOTACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Pani/Pan ........................................................................................................................................odbył/a

szkolenie specjalizacyjne w okresie od ............................................... do ...............................................

w ...............................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej i komórki organizacyjnej prowadzącej specjalizację)

pod kierunkiem .........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko kierownika specjalizacji, posiadana przez niego specjalizacja oraz zajmowane

stanowisko)

Okres przedłużenia szkolenia specjalizacyjnego od ........................................... do ................................

......................................................................................................................
(data)(podpis i pieczątka

kierownika specjalizacji)

(podpis i pieczątka jednostki organizacyjnej

prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

___________________________________________________________________

POTWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

Szkolenie specjalizacyjne zakończone w dniu .........................................................................................

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie ..................................................................................

złożony w dniu ..........................................................................................................................................

...................................... ..........................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

___________________________________________________________________

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Pani/Pan....................................................................................................................................................

wpisana/y do rejestru pod numerem .........................................................................................................

został/a skreślona/y z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

w dziedzinie...............................................................................................................................................

w dniu .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(przyczyna skreślenia)

........................................................................................................................
(data)(podpis i pieczątka

osoby upoważnionej)

(pieczątka organu wydającego

decyzję o skreśleniu)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

w dziedzinie ........................................................................................................

Ministerstwo Obrony Narodowej

Inspektorat Wojskowej

Służby Zdrowia

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Stopień* Imię (imiona) i nazwisko,.....................................................................................................

2. Nazwisko rodowe...............................................................................................................................

3. Tytuł zawodowy..................................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia....................................................................................................................

5. Płeć: K M

6. Numer PESEL ..........................................., a w przypadku jego braku cechy dokumentu

potwierdzającego tożsamość ............................................................................................................

(nazwa i numer dokumentu oraz kraj i rok wydania)

7. Obywatelstwo (obywatelstwa) ...........................................................................................................

8. Adres miejsca zamieszkania .............................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

9. Adres do korespondencji ...................................................................................................................

(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania)

10. Nr telefonu...................................................... tel. służbowy .............................................................

adres e-mail.......................................................................................................................................

11. Członek wojskowej/okręgowej** izby lekarskiej w .............................................................................

12. Prawo wykonywania zawodu lekarza /lekarza dentysty** nr ..................................., wydane przez

.................................................................., w dniu .............................., o numerze seryjnym

dokumentu ........................................................................................................................................

13. Posiadane specjalizacje:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa specjalizacji, numer dyplomu, nazwa podmiotu wydającego dyplom)

14. Dotychczas odbywane szkolenie specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i

tryb ich odbywania ............................................................................................................................

............................................................................................................................................................

15. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP ..................................................................................

(liczba uzyskanych punktów)

16. Posiadany stopień naukowy .............................................................................................................

nadany przez ................................................................ w dniu .......................................................

Tytuł rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej...........................................................................................

17. Liczba publikacji .................... (wykaz w załączeniu).

18. Członkostwo w medycznych towarzystwach naukowych ..................................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa towarzystwa, rok rozpoczęcia członkostwa)

19. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, zgodnego z

kierunkiem wnioskowanego szkolenia specjalizacyjnego, w którym znajduje się stanowisko

służbowe/miejsce zatrudnienia** lekarza ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia

specjalizacyjnego...............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

okres zatrudnienia/pozostawania na stanowisku służbowym** w pełnym wymiarze czasu pracy w

tym podmiocie ...................................................................................................................................

oraz zajmowane stanowisko w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach

medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych

...........................................................................................................................................................

20. Miejsce wykonywania zawodu/przydział służbowy** ........................................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres, zajmowane stanowisko)

21. Miejsce odbywania studiów doktoranckich .......................................................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres)

22. Dotychczasowy przebieg służby wojskowej/pracy zawodowej**.......................................................

...........................................................................................................................................................

23. Wnioskuję o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie:

1) przeznaczonym dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej:

a) w ramach pełnienia służby na stanowisku służbowym w podmiocie leczniczym

utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej,

b) pozostając na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej i odbywając szkolenie

na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z

podmiotem leczniczym prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się

szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych

zobowiązań na czas jego trwania,

c) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o

program szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w tym samym podmiocie

leczniczym, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów;

2) przeznaczonym dla lekarzy nie będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej:

a) w ramach świadczenia pracy w podmiocie leczniczym, który prowadzi szkolenie

specjalizacyjne,

b) pozostając na stanowisku pracy w podmiocie leczniczym nie prowadzącym szkolenia

specjalizacyjnego i odbywając szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy

cywilnoprawnej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego, zawartej z podmiotem

prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy tryb

odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas

jego trwania,

c) w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce prowadzącej studia

doktoranckie, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów.

24. Oświadczam, że nie mam aktualnie otwartej żadnej specjalizacji.

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

...........................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

...........................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

25. Wstępnie akceptuję odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie .......................................

...........................................................................................................................................................

Przez Panią/Pana**............................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

w ramach wolnych miejsc szkoleniowych.

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

WYPEŁNIA PODMIOT LECZNICZY UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SZKOLENIA

SPECJALIZACYJNEGO, W KTÓRYM LEKARZ WNIOSKUJĄCY O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY /POZOSTAJE NA STANOWISKU SŁUŻBOWYM**.

26. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie .......................................

przez Panią/Pana**............................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

w ramach pozostawania stanowisku służbowym/ umowy o pracę w ................................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa jednostki wojskowej /instytucji, adres)

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

WYPEŁNIA JEDNOSTKA /INSTYTUCJA WOJSKOWA , W KTÓREJ WNIOSKUJĄCY O

ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO JEST ZATRUDNIONY/ POZOSTAJE NA

STANOWISKU SŁUŻBOWYM**.

27. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie .......................................

...........................................................................................................................................................

przez Panią/Pana**............................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

w ramach umowy cywilno-prawnej dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego w .................................

...........................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres)

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

WYPEŁNIA JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA DOKTORANCKIE LEKARZA WNIOSKUJĄCEGO

O ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

28. Wyrażam zgodę na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

...........................................................................................................................................................

przez Panią/Pana**............................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji w dziedzinie .......................................................................................

odbywanej w .........................................................................................................................

(nazwa instytucji prowadzącej studia doktoranckie, adres)

prowadzącej studia doktoranckie, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów.

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

29. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO FACHOWEGO:

...........................................................................................................................................................

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

30. REKOMENDACJA PRZEŁOŻONEGO SŁUŻBOWEGO*:

...........................................................................................................................................................

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

31. REKOMENDACJA SZEFA SŁUŻBY ZDROWIA RODZAJU SIŁ ZBROJNYCH*

...........................................................................................................................................................

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

32. ZGODA SZEFA INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

...........................................................................................................................................................

................................. .....................................................................

(data) (podpis i pieczątka Szefa IWSZ)

WYPEŁNIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

33. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie

od dnia .......................................... do dnia ......................................... r.

przez Pani/Pana**..............................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

Uzyskał/a ..................... punktów, co stanowi ...............% ogólnej możliwej do

uzyskania liczby punktów

i został/a / nie został/a zakwalifikowana/y do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

..........................................................................................................................................................

w trybie .............................................................................................................................................

i został/a** skierowana/y** w ramach wolnych miejsc szkoleniowych do

...........................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu leczniczego prowadzącego szkolenie specjalizacyjne, adres)

...........................................................................................................................................................

(nazwa komórki organizacyjnej podmiotu prowadzącego szkolenie specjalizacyjne)

Nr wpisu do rejestru ..........................................................................................................................

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka osoby upoważnionej)

ADNOTACJE O SKREŚLENIU Z REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

34. Pani/Pan**.........................................................................................................................................

(stopień*, imię (imiona) i nazwisko)

wpisana/y do rejestru pod numerem..................................................................................................

został/a w dniu ...............................................skreślona/y z rejestru lekarzy odbywających

szkolenie specjalizacyjne na wniosek ...............................................................................................

(stopień*, imię, nazwisko, funkcja osoby wnioskującej o skreślenie)

z powodu ...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(przyczyna skreślenia lekarza z rejestru)

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka Szefa IWSZ)

* Dotyczy tylko lekarzy będących żołnierzami w służbie czynnej.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego

w dziedzinie ...............................................................................................

Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych Departament

Zdrowia

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. Imię (imiona) i nazwisko .......................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe ..................................................................................................................................

3. Miejsce i data urodzenia .......................................................................................................................

4. Płeć ..............................

5. Numer PESEL ..............................................................w przypadku jego braku - cechy

dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer dokumentu .....................................................

...................................................................................................................................................................

oraz kraj wydania ......................................................................................................................................

6. Obywatelstwo (obywatelstwa) ..............................................................................................................

7. Adres miejsca zamieszkania ................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nr telefonu kontaktowego (w godz. 7.30-14.45)..................................... adres e-mail..............................

8. Numer rejestracyjny lekarza w okręgowej izbie lekarskiej ....................................................................

9. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".......................................................................................

...................................................................................................................................................................

10. Posiadane specjalizacje, data ich uzyskania oraz tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

11. Dotychczas odbywane szkolenie specjalizacyjne niezakończone uzyskaniem tytułu specjalisty i

tryb odbywania ..........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

12. Wynik LEK albo LDEK, albo LEP, albo LDEP ....................................................................................

13. Posiadany stopień naukowy...............................................................................................................

...................................................................................................................................................................

14. Liczba publikacji i ich wykaz (załączeniu)............................................................................................

...................................................................................................................................................................

15. Nazwa i adres jednostki uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie

zgodnej z kierunkiem wnioskowanej specjalizacji, będącej miejscem zatrudnienia lekarza

ubiegającego się o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego

..........................................................................................

...................................................................................................................................................................

okres zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu w tej jednostce .................................................................

...................................................................................................................................................................

16. Wnioskowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego*:

*Należy wybrać właściwy tryb odbywania specjalizacji zgodnie z art. 16h ust. 2 pkt 1-4 oraz przepisami wydanymi na

podstawie art. 16x ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277,

poz. 1634, z późn. zm.).

................................. ....................................................................

(data) (podpis i pieczątka wnioskującego)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

§  1. 
1. 
Lekarz składa odpowiednio wniosek o odbywanie albo rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego po zalogowaniu się do systemu. Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu wniosku, składa jego wersję papierową, wraz z wymaganymi załącznikami, do organu, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.).
2. 
Organ, o którym mowa w 16c ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdza elektronicznie zapisanie danych zgłoszonych we wniosku.
§  2. 
1. 
Do wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy dołączyć:
1)
w przypadku rezydentury:
a)
oświadczenie dotyczące posiadania lub nie posiadania specjalizacji I lub II stopnia lub tytułu specjalisty, zawierające ponadto:
informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),
informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia,
b)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
c)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP/LDEP) albo Lekarskiego Egzaminu Końcowego/Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LEK/LDEK),
d)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
w przypadku innego trybu niż rezydentura:
a)
oświadczenie dotyczące odbywania lub nieodbywania dotychczas oraz obecnie szkolenia specjalizacyjnego, zawierające ponadto:
informację o odebraniu pouczenia o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań,
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia,
b)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty",
c)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem świadectwa złożenia LEP/LDEP albo LEK/LDEK albo zaświadczenie o ocenach uzyskanych na egzaminie specjalizacyjnym I lub II stopnia lub zaświadczenie o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) wydane przez Centrum Egzaminów Medycznych,
d)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec niebędący obywatelem Unii Europejskiej przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
zgodę pracodawcy na odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednym z następujących trybów:
na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego,
w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów,
na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestnictwa w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staż kierunkowy,
f)
zgodę kierownika studiów doktoranckich w przypadku deklaracji odbywania szkolenia specjalizacyjnego w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a jeżeli pozostaje w stosunku pracy - również zgodę pracodawcy,
g)
zaświadczenie pracodawcy o wymiarze czasu pracy oraz na jaki okres została zawarta umowa o pracę;
3)
oświadczenie, w którym lekarz wskazuje tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach;
4)
w przypadku ubiegania się o uzyskanie w trybie pozarezydenckim dodatkowych punktów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia, należy dołączyć:
a)
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
b)
potwierdzenie do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września) udziału w publikacji w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism sporządzonych przez ministra właściwego do spraw nauki dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych (potwierdzenie udziału w publikacji wydaje Główna Biblioteka Lekarska i jej oddziały oraz biblioteki uczelni medycznych),
c)
zaświadczenie pracodawcy o posiadaniu co najmniej 3-letniego okresu zatrudnienia lub stosunku służbowego do dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego (do dnia 28 lutego - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca, oraz do dnia 30 września - w przypadku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października), zgodnego z kierunkiem specjalizacji, w pełnym wymiarze czasu pracy, w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego,
d)
zaświadczenie pracodawcy informujące o zajmowanym stanowisku - w przypadku nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych lub innych uczelniach prowadzących działalność w dziedzinie nauk medycznych;
5)
w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej należy dołączyć zgodę przełożonych służbowych wraz z opinią szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;
6)
w przypadku lekarza i lekarza dentysty będącego funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo zatrudnionego na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, albo pełniącego służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, należy dołączyć odpowiednio zgodę przełożonego albo pracodawcy.
2. 
Wnioskodawca przedstawia do wglądu oryginały dokumentów.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych dotyczących wniosku lekarz jest wzywany do ich usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu wniosek jest pozostawiany bez rozpoznania.
§  3. 
1. 
Przy sporządzaniu listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda uwzględnia złożone przez lekarza wnioski o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego oraz oświadczenie, w którym lekarz wskazuje, w którym trybie będzie odbywał szkolenie specjalizacyjne w przypadku zakwalifikowania się na szkolenie w dwóch trybach, o których mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia.
2. 
Jeżeli w postępowaniu kwalifikacyjnym w określonej dziedzinie medycyny w określonym trybie odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie zostały przyznane miejsca szkoleniowe, wnioski złożone na te miejsca pozostawia się bez rozpatrzenia.
§  4. 
Punkty za egzamin specjalizacyjny w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia albo PES przyznaje się następująco:
za średnią ocen 3,00 - 116,0 punktów,za średnią ocen 4,00 - 156,0 punktów,
za średnią ocen 3,01 - 116,4 punktów,za średnią ocen 4,01 - 156,4 punktów,
za średnią ocen 3,02 - 116,8 punktów,za średnią ocen 4,02 - 156,8 punktów,
za średnią ocen 3,03 - 117,2 punktów,za średnią ocen 4,03 - 157,2 punktów,
za średnią ocen 3,04 - 117,6 punktów,za średnią ocen 4,04 - 157,6 punktów,
za średnią ocen 3,05 - 118,0 punktów,za średnią ocen 4,05 - 158,0 punktów,
za średnią ocen 3,06 - 118,4 punktów,za średnią ocen 4,06 - 158,4 punktów,
za średnią ocen 3,07 - 118,8 punktów,za średnią ocen 4,07 - 158,8 punktów,
za średnią ocen 3,08 - 119,2 punktów,za średnią ocen 4,08 - 159,2 punktów,
za średnią ocen 3,09 - 119,6 punktów,za średnią ocen 4,09 - 159,6 punktów,
za średnią ocen 3,10 - 120,0 punktów,za średnią ocen 4,10 - 160,0 punktów,
za średnią ocen 3,11 - 120,4 punktów,za średnią ocen 4,11 - 160,4 punktów,
za średnią ocen 3,12 - 120,8 punktów,za średnią ocen 4,12 - 160,8 punktów,
za średnią ocen 3,13 - 121,2 punktów,za średnią ocen 4,13 - 161,2 punktów,
za średnią ocen 3,14 - 121,6 punktów,za średnią ocen 4,14 - 161,6 punktów,
za średnią ocen 3,15 - 122,0 punktów,za średnią ocen 4,15 - 162,0 punktów,
za średnią ocen 3,16 - 122,4 punktów,za średnią ocen 4,16 - 162,4 punktów,
za średnią ocen 3,17 - 122,8 punktów,za średnią ocen 4,17 - 162,8 punktów,
za średnią ocen 3,18 - 123,2 punktów,za średnią ocen 4,18 - 163,2 punktów,
za średnią ocen 3,19 - 123,6 punktów,za średnią ocen 4,19 - 163,6 punktów,
za średnią ocen 3,20 - 124,0 punktów,za średnią ocen 4,20 - 164,0 punktów,
za średnią ocen 3,21 - 124,4 punktów,za średnią ocen 4,21 - 164,4 punktów,
za średnią ocen 3,22 - 124,8 punktów,za średnią ocen 4,22 - 164,8 punktów,
za średnią ocen 3,23 - 125,2 punktów,za średnią ocen 4,23 - 165,2 punktów,
za średnią ocen 3,24 - 125,6 punktów,za średnią ocen 4,24 - 165,6 punktów,
za średnią ocen 3,25 - 126,0 punktów,za średnią ocen 4,25 - 166,0 punktów,
za średnią ocen 3,26 - 126,4 punktów,za średnią ocen 4,26 - 166,4 punktów,
za średnią ocen 3,27 - 126,8 punktów,za średnią ocen 4,27 - 166,8 punktów,
za średnią ocen 3,28 - 127,2 punktów,za średnią ocen 4,28 - 167,2 punktów,
za średnią ocen 3,29 - 127,6 punktów,za średnią ocen 4,29 - 167,6 punktów,
za średnią ocen 3,30 - 128,0 punktów,za średnią ocen 4,30 - 168,0 punktów,
za średnią ocen 3,31 - 128,4 punktów,za średnią ocen 4,31 - 168,4 punktów,
za średnią ocen 3,32 - 128,8 punktów,za średnią ocen 4,32 - 168,8 punktów,
za średnią ocen 3,33 - 129,2 punktów,za średnią ocen 4,33 - 169,2 punktów,
za średnią ocen 3,34 - 129,6 punktów,za średnią ocen 4,34 - 169,6 punktów,
za średnią ocen 3,35 - 130,0 punktów,za średnią ocen 4,35 - 170,0 punktów,
za średnią ocen 3,36 - 130,4 punktów,za średnią ocen 4,36 - 170,4 punktów,
za średnią ocen 3,37 - 130,8 punktów,za średnią ocen 4,37 - 170,8 punktów,
za średnią ocen 3,38 - 131,2 punktów,za średnią ocen 4,38 - 171,2 punktów,
za średnią ocen 3,39 - 131,6 punktów,za średnią ocen 4,39 - 171,6 punktów,
za średnią ocen 3,40 - 132,0 punktów,za średnią ocen 4,40 - 172,0 punktów,
za średnią ocen 3,41 - 132,4 punktów,za średnią ocen 4,41 - 172,4 punktów,
za średnią ocen 3,42 - 132,8 punktów,za średnią ocen 4,42 - 172,8 punktów,
za średnią ocen 3,43 - 133,2 punktów,za średnią ocen 4,43 - 173,2 punktów,
za średnią ocen 3,44 - 133,6 punktów,za średnią ocen 4,44 - 173,6 punktów,
za średnią ocen 3,45 - 134,0 punktów,za średnią ocen 4,45 - 174,0 punktów,
za średnią ocen 3,46 - 134,4 punktów,za średnią ocen 4,46 - 174,4 punktów,
za średnią ocen 3,47 - 134,8 punktów,za średnią ocen 4,47 - 174,8 punktów,
za średnią ocen 3,48 - 135,2 punktów,za średnią ocen 4,48 - 175,2 punktów,
za średnią ocen 3,49 - 135,6 punktów,za średnią ocen 4,49 - 175,6 punktów,
za średnią ocen 3,50 - 136,0 punktów,za średnią ocen 4,50 - 176,0 punktów,
za średnią ocen 3,51 - 136,4 punktów,za średnią ocen 4,51 - 176,4 punktów,
za średnią ocen 3,52 - 136,8 punktów,za średnią ocen 4,52 - 176,8 punktów,
za średnią ocen 3,53 - 137,2 punktów,za średnią ocen 4,53 - 177,2 punktów,
za średnią ocen 3,54 - 137,6 punktów,za średnią ocen 4,54 - 177,6 punktów,
za średnią ocen 3,55 - 138,0 punktów,za średnią ocen 4,55 - 178,0 punktów,
za średnią ocen 3,56 - 138,4 punktów,za średnią ocen 4,56 - 178,4 punktów,
za średnią ocen 3,57 - 138,8 punktów,za średnią ocen 4,57 - 178,8 punktów,
za średnią ocen 3,58 - 139,2 punktów,za średnią ocen 4,58 - 179,2 punktów,
za średnią ocen 3,59 - 139,6 punktów,za średnią ocen 4,59 - 179,6 punktów,
za średnią ocen 3,60 - 140,0 punktów,za średnią ocen 4,60 - 180,0 punktów,
za średnią ocen 3,61 - 140,4 punktów,za średnią ocen 4,61 - 180,4 punktów,
za średnią ocen 3,62 - 140,8 punktów,za średnią ocen 4,62 - 180,8 punktów,
za średnią ocen 3,63 - 141,2 punktów,za średnią ocen 4,63 - 181,2 punktów,
za średnią ocen 3,64 - 141,6 punktów,za średnią ocen 4,64 - 181,6 punktów,
za średnią ocen 3,65 - 142,0 punktów,za średnią ocen 4,65 - 182,0 punktów,
za średnią ocen 3,66 - 142,4 punktów,za średnią ocen 4,66 - 182,4 punktów,
za średnią ocen 3,67 - 142,8 punktów,za średnią ocen 4,67 - 182,8 punktów,
za średnią ocen 3,68 - 143,2 punktów,za średnią ocen 4,68 - 183,2 punktów,
za średnią ocen 3,69 - 143,6 punktów,za średnią ocen 4,69 - 183,6 punktów,
za średnią ocen 3,70 - 144,0 punktów,za średnią ocen 4,70 - 184,0 punktów,
za średnią ocen 3,71 - 144,4 punktów,za średnią ocen 4,71 - 184,4 punktów,
za średnią ocen 3,72 - 144,8 punktów,za średnią ocen 4,72 - 184,8 punktów,
za średnią ocen 3,73 - 145,2 punktów,za średnią ocen 4,73 - 185,2 punktów,
za średnią ocen 3,74 - 145,6 punktów,za średnią ocen 4,74 - 185,6 punktów,
za średnią ocen 3,75 - 146,0 punktów,za średnią ocen 4,75 - 186,0 punktów,
za średnią ocen 3,76 - 146,4 punktów,za średnią ocen 4,76 - 186,4 punktów,
za średnią ocen 3,77 - 146,8 punktów,za średnią ocen 4,77 - 186,8 punktów,
za średnią ocen 3,78 - 147,2 punktów,za średnią ocen 4,78 - 187,2 punktów,
za średnią ocen 3,79 - 147,6 punktów,za średnią ocen 4,79 - 187,6 punktów,
za średnią ocen 3,80 - 148,0 punktów,za średnią ocen 4,80 - 188,0 punktów,
za średnią ocen 3,81 - 148,4 punktów,za średnią ocen 4,81 - 188,4 punktów,
za średnią ocen 3,82 - 148,8 punktów,za średnią ocen 4,82 - 188,8 punktów,
za średnią ocen 3,83 - 149,2 punktów,za średnią ocen 4,83 - 189,2 punktów,
za średnią ocen 3,84 - 149,6 punktów,za średnią ocen 4,84 - 189,6 punktów,
za średnią ocen 3,85 - 150,0 punktów,za średnią ocen 4,85 - 190,0 punktów,
za średnią ocen 3,86 - 150,4 punktów,za średnią ocen 4,86 - 190,4 punktów,
za średnią ocen 3,87 - 150,8 punktów,za średnią ocen 4,87 - 190,8 punktów,
za średnią ocen 3,88 - 151,2 punktów,za średnią ocen 4,88 - 191,2 punktów,
za średnią ocen 3,89 - 151,6 punktów,za średnią ocen 4,89 - 191,6 punktów,
za średnią ocen 3,90 - 152,0 punktów,za średnią ocen 4,90 - 192,0 punktów,
za średnią ocen 3,91 - 152,4 punktów,za średnią ocen 4,91 - 192,4 punktów,
za średnią ocen 3,92 - 152,8 punktów,za średnią ocen 4,92 - 192,8 punktów,
za średnią ocen 3,93 - 153,2 punktów,za średnią ocen 4,93 - 193,2 punktów,
za średnią ocen 3,94 - 153,6 punktów,za średnią ocen 4,94 - 193,6 punktów,
za średnią ocen 3,95 - 154,0 punktów,za średnią ocen 4,95 - 194,0 punktów,
za średnią ocen 3,96 - 154,4 punktów,za średnią ocen 4,96 - 194,4 punktów,
za średnią ocen 3,97 - 154,8 punktów,za średnią ocen 4,97 - 194,8 punktów,
za średnią ocen 3,98 - 155,2 punktów,za średnią ocen 4,98 - 195,2 punktów,
za średnią ocen 3,99 - 155,6 punktów,za średnią ocen 4,99 - 195,6 punktów,
za średnią ocen 5,00 - 196,00 punktów,
za ocenę 5,0 z wyróżnieniem - 200,00 punktów.

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZÓR

pieczątka wojewody

........................................................

Numer wpisu do rejestru lekarzy

odbywających szkolenie specjalizacyjne

Karta szkolenia specjalizacyjnego nr ........../............ r.

w dziedzinie .............................................................................

Tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego .....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

DANE OSOBOWE

1. Imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe ............................................................................................................................................

3. Miejsce i data urodzenia .................................................................................................................................

4. Płeć .................................................................................................................................................................

5. Numer PESEL ......................................., a w przypadku jego braku – cechy dokumentu

potwierdzającego tożsamość: nazwa i numer dokumentu ..................................................................................

oraz kraj wydania ................................................................................................................................................

6. Obywatelstwo (obywatelstwa) .........................................................................................................................

7. Adres miejsca zamieszkania ...........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

8. Adres e-mail ....................................................................................................................................................

9. Numer telefonu ...............................................................................................................................................

10. Tytuł zawodowy ............................................................................................................................................

11. Numer seryjny, data i miejsce wystawienia dokumentu "Prawo wykonywania zawodu lekarza" lub

"Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" .................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

12. Przynależność do okręgowej/wojskowej izby lekarskiej w ............................................................................

nr rejestracyjny ....................................................................................................................................................

13. Posiadane specjalizacje (nazwa, stopień lub tytuł, data uzyskania):

........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

14. Nazwa i adres jednostki oraz komórki organizacyjnej prowadzącej specjalizację:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

15. Okres szkolenia: od dnia ................................................................... do dnia ..............................................

................................. ...............................................

(data) (podpis i pieczątka wojewody)

16. Imię i nazwisko kierownika specjalizacji .......................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

numer PESEL ................................................................................................................................................

posiadane specjalizacje, stopień naukowy, stanowisko służbowe ................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

17. Data rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego .............................................................................................

............................................. ..................................................................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

18. Adnotacja o przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia ............................................

przyczyna przedłużenia ....................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................. ..................................................................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

19. Adnotacja o dodatkowym przedłużeniu czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego do dnia .....................

przyczyna przedłużenia ...................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................. ..................................................................................

(data, podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

............................................. ................................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka wojewody)

konsultanta wojewódzkiego)

20. Adnotacja o zaliczeniu/skróceniu okresu odbywania szkolenia specjalizacyjnego w wymiarze ...................

.............................................................................................................................................................................

na podstawie (nr decyzji Ministra Zdrowia lub inne przyczyny) ..........................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................. ..................................................................................

(podpis i pieczątka (podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej

kierownika specjalizacji) prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO

I ROK SZKOLENIA

1. Kurs wprowadzający

Temat i nr kursu .............................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego kurs ............................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu ......................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

3. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

4. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji –

w załączeniu tytuł pracy poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

7. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

II ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

...................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

III ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

...................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

IV ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

...................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

V ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

...................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

VI ROK SZKOLENIA

1. Kursy szkoleniowe:

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

– Nazwa podmiotu prowadzącego kurs .......................................................................................................

Temat i nr kursu ........................................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia kursu .................................................................................................

............................. ......................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika kursu lub kierownika specjalizacji –

na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu)

2. Staże kierunkowe:

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

...................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

– Staż kierunkowy w zakresie ......................................................................................................................

Okres realizacji .........................................................................................................................................

Nazwa podmiotu prowadzącego staż kierunkowy ....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Nazwa komórki organizacyjnej .................................................................................................................

Potwierdzenie odbycia i zaliczenia stażu kierunkowego ..........................................................................

..................................................................................................................................................................

Ocena ......................................................................................................................................................

............................. ....................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika stażu kierunkowego)

3. Szkolenie oraz uczestniczenie w wykonywaniu i wykonanie zabiegów i procedur medycznych

określonych w indeksie zabiegów i procedur medycznych ................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

4. Formy samokształcenia

rodzaj ................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(w przypadku opracowania prac poglądowych, doniesień lub publikacji – w załączeniu tytuł pracy

poglądowej, doniesienia, publikacji oraz nazwa wydawnictwa)

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

5. Dyżury medyczne

Nazwa komórki organizacyjnej .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Liczba godzin dyżurów .....................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

6. Spełnienie innych wymagań określonych w programie specjalizacji

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................. .......................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

______________________________________________________________________________________

UWAGI

KOLOKWIUM Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Podmiot przeprowadzający kolokwium

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Ocena

.............................................................................................................................................................................

............................. ......................................................................................

(data) (podpis i pieczątka przeprowadzającego kolokwium)

______________________________________________________________________________________

ZALICZENIE MODUŁU PODSTAWOWEGO

Pani/Pan

.............................................................................................................................................................................

wpisana/y do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem

..........................................

odbył/a szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego zgodnie z programem

specjalizacji oraz zaliczył/a program modułu podstawowego w zakresie

...............................................................................................

............................. ...........................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka lekarza wyznaczonego przez kierownika

jednostki organizacyjnej, w której lekarz odbywał moduł podstawowy,

zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia)

............................. ...........................................................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika jednostki prowadzącej

szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego)

............................................................................................................

(pieczątka jednostki prowadzącej

szkolenie specjalizacyjne w zakresie modułu podstawowego)

______________________________________________________________________________________

ZALICZENIE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO PRZEZ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI

Pani/Pan

.............................................................................................................................................................................

wpisana/y do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne pod numerem

........................................

odbył/a szkolenie specjalizacyjne zgodnie z programem specjalizacji oraz zaliczył/a program

specjalizacji w dziedzinie

.....................................................................................................................................................................

............................. .............................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika specjalizacji)

............................. ............................................................................

(data) (podpis i pieczątka kierownika jednostki

prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

............................................................................

(pieczątka jednostki prowadzącej

szkolenie specjalizacyjne)

)

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZÓR

Indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych

INDEKS WYKONANYCH

ZABIEGÓW I PROCEDUR

MEDYCZNYCH

Nr ......./........ r.

zewnętrzna strona okładki

INSTRUKCJA
Lekarz/lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne wpisuje do indeksu wykonane z asystą

oraz te, w których uczestniczy jako asysta, zabiegi i procedury medyczne określone programem

specjalizacji lub stażu kierunkowego.

Zabieg lub procedurę medyczną należy wpisać do indeksu według następującego wzoru:
1) numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne,
2) nazwa stażu szkoleniowego,
3) kod oznaczenia zabiegu lub procedury medycznej: wykonanej z asystą lub pod nadzorem

kierownika specjalizacji albo lekarza specjalisty przez niego wyznaczonego – oznaczonych

kodem "A", w których lekarz uczestniczy jako pierwsza asysta – oznaczonych kodem "B",

4) data wykonania zabiegu lub procedury medycznej,
5) miejsce wykonania zabiegu lub procedury medycznej,
6) inicjały pacjenta,
7) płeć pacjenta,
8) nazwisko wykonującego zabieg lub procedurę medyczną,
9) nazwiska lekarzy/lekarzy dentystów biorących udział w zabiegu jako pierwsza lub druga asysta,
10) nazwa zabiegu lub procedury medycznej,
11) podpis i pieczątka kierownika specjalizacji/kierownika stażu kierunkowego,
12) pieczątka jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne/staż kierunkowy.

wewnętrzna strona okładki

.........................................................................................................................................................................

(numer wpisu do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne)

.........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko lekarza)

.........................................................................................................................................................................

(dziedzina medycyny)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

.........................................................................................................................................................................

(nazwa komórki prowadzącej szkolenie specjalizacyjne)

.........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko kierownika specjalizacji)

strona 1

1.2.
3. A / B*4.
5.
6.7. K / M*
8.
9.
10.
11.12.

strona 2 i następne

* Niepotrzebne skreślić.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  15

WZÓR

Oświadczenie członka Zespołu Egzaminacyjnego

...............................................................................

Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

...............................................................................

Numer PESEL*

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y oświadczam, iż nie jestem:

1) małżonkiem,

2) osobą pozostającą w stosunku:

a) pokrewieństwa albo powinowactwa do drugiego stopnia,

b) przysposobienia,

3) osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,

4) osobą pozostającą w stosunku zależności służbowej

osoby przystępującej do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w

dziedzinie.................................................. w sesji wiosennej/jesiennej** 20............. r., składanego przed

Zespołem Egzaminacyjnym, do którego zostałam/em wyznaczona/y.

Oświadczam również, że nie zostałam/em skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Równocześnie zobowiązuję się poinformować Dyrektora CEM o wszelkich zmianach okoliczności,

które wpływałyby na moją bezstronność, a które nastąpiłyby do dnia egzaminu. Zawiadomienie

przekażę niezwłocznie po zaistnieniu tych okoliczności.

...................................... ..................................................................................

(data) (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

* W przypadku braku numeru PESEL należy podać cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę

i numer dokumentu oraz kraj wydania.

** Niepotrzebne skreślić.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZÓR

DYPLOM

Pani/Pan ............................................................................. urodzona/y .............................................................

w .........................................................................................................................................................................

posiadająca/y obywatelstwo ...............................................................................................................................

oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nr ............................ wydane przez ............................................................. w dniu

.............................................................................................................................................................................

po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana ..................................................................

.............................................................................................................................................................................

i spełnieniu przesłanek określonych w art. 16r ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) oraz przepisach

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie wykazu egzaminów

organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem

Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów (Dz. U.

poz. 151)

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie ...............................................................................................................

(pieczęć okrągła

Centrum Egzaminów Medycznych)

.....................................................................................................................

(podpis i pieczątka Dyrektora

Centrum Egzaminów Medycznych)

.....................................................................................................................

(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu)

)

ZAŁĄCZNIK Nr  17

WZÓR

DYPLOM

Pani/Pan ............................................................................. urodzona/y .............................................................

w .........................................................................................................................................................................

posiadająca/y obywatelstwo ...............................................................................................................................

oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej nr ............................ wydane przez ............................................................. w dniu

.............................................................................................................................................................................

po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego pod kierunkiem Pani/Pana ..................................................................

.............................................................................................................................................................................

i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z oceną .........................................................................

w dniu .................................................................... przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w trybie

określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji

lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26)

uzyskał/a tytuł specjalisty w dziedzinie ...............................................................................................................

(pieczęć okrągła

Centrum Egzaminów Medycznych)

.....................................................................................................................

(podpis i pieczątka Dyrektora

Centrum Egzaminów Medycznych)

.....................................................................................................................

(numer dyplomu) (miejsce i data wydania dyplomu)

)