§ 16. - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 2013 r.
§  16. 
1. 
Lekarz składa do dyrektora CMKP wniosek, o którym mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, zawierający:
1)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny lekarza;
2)
numer prawa wykonywania zawodu;
3)
określenie przedmiotu wniosku: uznanie i skrócenie okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego lub uznanie staży i kursów, o których mowa w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy, za równoważne ze zrealizowaniem elementów określonych w programie specjalizacji;
4)
informacje o aktualnym miejscu zatrudnienia lekarza;
5)
termin zakwalifikowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
6)
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny kierownika specjalizacji;
7)
informacje na temat odbytych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
8)
wskazanie wnioskowanego wymiaru skrócenia okresu odbywanego szkolenia specjalizacyjnego.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, lekarz dołącza:
1)
dokumenty potwierdzające odbycie elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje dotyczące terminu i miejsca odbycia danego szkolenia, trybu jego realizacji, zakresu oraz programu zrealizowanego szkolenia, wraz z wykazem zabiegów i procedur medycznych, które lekarz wykonywał lub w nich uczestniczył, z podaniem ich liczby;
2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię prawa wykonywania zawodu;
3)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dyplomu posiadanej specjalizacji;
4)
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty szkolenia specjalizacyjnego;
5)
opinię kierownika specjalizacji potwierdzającą wiedzę i umiejętności lekarza w zakresie zrealizowanych elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku;
6)
zaświadczenie wydane przez podmiot zatrudniający lekarza w okresie realizacji elementów programu specjalizacji będących przedmiotem wniosku, zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia oraz ewentualnych nieobecnościach lekarza.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej CMKP.