Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.4.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 23 grudnia 1919 r.
w sprawie spasania ziemniaków inwentarzem.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. o obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20 (Dz. Ustaw Rz. P. № 89 poz. 485) zarządza się co następuje:
1) Zabrania się spasać inwentarzem zdrowe ziemniaki, o ile w danym majątku znajdują się ziemniaki nadmarznięte i psujące się,
2) Hurtowe spasanie ziemniaków trzodą i bydłem, przeznaczonem na opas, jest dopuszczalne jedynie w okolicach, pozbawionych możności wywozu ziemniaków dla celów konsumcyjnych, po uzyskaniu zezwolenia od Starosty, który określi dla każdego majątku kontyngent ziemniaków, zwolnionych na opas.
3) Wszelkie umowy, zawarte przez producentów ziemniaków z handlarzami, stawiającymi bydło i trzodę na opas, tracą moc obowiązującą, o ile nie są zgodne z treścią niniejszego rozporządzenia.
4) Winni przekroczenia niniejszego rozporządzenia karani będą karami, przewidzianemi w art. 10 ustawy o obrocie ziemiopłodami z dnia 18 listopada 1919 r.