Art. 20a. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych. - Dz.U.1997.10.55 t.j. - OpenLEX

Art. 20a. - Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.10.55 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  20a. 
1. 
Żołnierz zawodowy może być wyznaczony, za jego pisemną zgodą, do pełnienia służby na odpowiednim stanowisku służbowym w jednostce organizacyjnej poza resortem obrony narodowej.
2.  2
 Żołnierz zawodowy może być wyznaczony, za jego pisemną zgodą, do pełnienia służby poza granicami Państwa z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  3
 W przypadku kierowania poza granice Państwa jednostek wojskowych wydzielonych z Sił Zbrojnych w celu udziału w:
1)
konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa lub państw sojuszniczych,
2)
misji pokojowej,
3)
akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
4)
szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych,
5)
akcjach ratowniczych, poszukiwawczych lub humanitarnych,
6)
przedsięwzięciach reprezentacyjnych

- zgoda żołnierza zawodowego nie jest wymagana.

4. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe zasady i tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza resortem obrony narodowej albo poza granicami Państwa oraz organy wojskowe właściwe w tych sprawach,
2)
jednostki organizacyjne (stanowiska) poza resortem obrony narodowej, w których żołnierze zawodowi mogą pełnić służbę,
3)
uprawnienia i obowiązki żołnierzy zawodowych wyznaczonych do pełnienia służby w jednostkach poza resortem obrony narodowej albo poza granicami Państwa.
2 Art. 20a ust. 2 zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U.98.162.1117) z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 Art. 20a ust. 3 zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U.98.162.1117) z dniem 1 stycznia 1999 r.