Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa. - Dz.U.2003.223.2222 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.223.2222

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa

Na podstawie art. 20a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1197, z 2001 r. Nr 5, poz. 51, z 2002 r. Nr 241, poz. 2078 oraz z 2003 r. Nr 204, poz. 1978) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) prawomocnego ukarania za przewinienie dyscyplinarne albo wszczęcia przeciwko żołnierzowi postępowania karnego o przestępstwo lub postępowania w sprawie o wykroczenie, albo też zawieszenia w czynnościach służbowych oraz w razie uprawdopodobnionego podejrzenia popełnienia czynu, który jest zabroniony pod groźbą kary według prawa państwa pobytu,

3) wniosku żołnierza albo dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę poza granicami państwa, lub szefa (dyrektora, dowódcy, komendanta) jednostki lub komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach związanych z wyznaczaniem żołnierzy do służby poza granicami państwa w przypadku żołnierza pełniącego służbę poza granicami państwa na stanowisku służbowym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2,";

2)
w § 8:
a)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) bezpłatnych badań lekarskich i psychologicznych,

4) bezpłatnych świadczeń zdrowotnych oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i artykuły sanitarne, a także szczepień ochronnych,",

b)
w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) skierowania na bezpłatny turnus leczniczo-profilaktyczny w ramach urlopu zdrowotnego, o którym mowa w pkt 6.";

3)
w § 11:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Badania lekarskie i psychologiczne, o których mowa w § 8 pkt 3, przeprowadza się w kraju przed rozpoczęciem pełnienia służby poza granicami państwa oraz bezpośrednio po powrocie do kraju w związku z zakończeniem pełnienia tej służby.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Żołnierze, o których mowa w § 8, są poddawani przed wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa, a także, jeżeli zachodzi taka potrzeba, w trakcie tej służby wymaganym szczepieniom ochronnym.";

4)
po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

"§ 12a. 1. W trakcie badań psychologicznych, o których mowa w § 11 ust. 1, prowadzonych w związku z zakończeniem przez żołnierza pełnienia służby poza granicami państwa, psycholog wykonujący to badanie ustala również konieczność skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny oraz określa wymagany czas trwania tego turnusu i dokonuje wpisu w tej sprawie w dokumentacji medycznej żołnierza.

2. Na turnus leczniczo-profilaktyczny kieruje żołnierza lekarz jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni czynną służbę wojskową po powrocie do kraju, na podstawie wpisu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku skierowania żołnierza na turnus leczniczo-profilaktyczny, gdy wymiar urlopu zdrowotnego jest krótszy od terminu, o którym mowa w § 12 ust. 1, urlop ten przedłuża się żołnierzowi o czas niezbędny do odbycia turnusu leczniczo-profilaktycznego.

4. W turnusie leczniczo-profilaktycznym może odpłatnie uczestniczyć osoba towarzysząca, jeżeli na taką potrzebę wskazał psycholog w dokumentacji medycznej żołnierza.

5. Czas trwania turnusu leczniczo-profilaktycznego nie może być dłuższy niż czternaście dni.

6. Turnusy leczniczo-profilaktyczne są organizowane w wojskowych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych.";

5)
w § 14 w ust. 1 wyrazy "§ 8 pkt 2 i 6" zastępuje się wyrazami "§ 8 pkt 2, 6 i 7";
6)
w § 18 w ust. 1 w pkt 4 dodaje się przecinek oraz pkt 5 w brzmieniu:

"5) o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2, skierowanemu w podróż służbową do polskich kontyngentów wojskowych, biorących udział w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych lub do kwater głównych i sztabów tych operacji".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.