Art. 92. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. - Dz.U.1958.36.164 - OpenLEX

Art. 92. - Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.164

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.
Art.  92.
1.
Podoficerowie zawodowi zwolnieni z wojskowej służby zawodowej w przypadkach wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 87 ust. 1 pkt 1-4 otrzymują:
1)
odprawę w wysokości trzymiesięcznego uposażenia wraz ze wszystkimi dodatkami o charakterze stałym pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku,
2)
(uchylony),
3)
(uchylony).
2.
Wysokość odprawy określonej w ust. 1 pkt 1 ulega zwiększeniu o 20% uposażenia wraz dodatkami za każdy dalszy rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby w charakterze podoficera zawodowego (nadterminowego), aż do wysokości pięciomiesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.
3.
Podoficerowie zawodowi zwolnieni ze służby wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodowej (art. 86 ust. 1 pkt 3) otrzymują 50% odprawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2.
4.
Minister Obrony Narodowej może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać podoficerowi zawodowemu odprawę w wysokości nie przekraczającej 50% w razie zwolnienia go ze służby w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 pkt 4 i w art. 87 ust. 1 pkt 5.
5.
Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania należności określonych w ust. 1-4 normują przepisy o uposażeniu żołnierzy.