Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. - Dz.U.1958.36.164 - OpenLEX

Służba wojskowa szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.36.164

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1973 r.

USTAWA
z dnia 6 czerwca 1958 r.
o służbie wojskowej szeregowców i podoficerów Sił Zbrojnych. *

.................................................

(skreślony).

.................................................

1.
Podoficerowie zawodowi zwolnieni z wojskowej służby zawodowej w przypadkach wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 87 ust. 1 pkt 1-4 otrzymują:
1)
odprawę w wysokości trzymiesięcznego uposażenia wraz ze wszystkimi dodatkami o charakterze stałym pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku,
2)
(uchylony),
3)
(uchylony).
2.
Wysokość odprawy określonej w ust. 1 pkt 1 ulega zwiększeniu o 20% uposażenia wraz dodatkami za każdy dalszy rok wysługi ponad 5 lat nieprzerwanej służby w charakterze podoficera zawodowego (nadterminowego), aż do wysokości pięciomiesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym.
3.
Podoficerowie zawodowi zwolnieni ze służby wskutek ukarania karą dyscyplinarną usunięcia z wojskowej służby zawodowej (art. 86 ust. 1 pkt 3) otrzymują 50% odprawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 i w ust. 2.
4.
Minister Obrony Narodowej może w przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie przyznać podoficerowi zawodowemu odprawę w wysokości nie przekraczającej 50% w razie zwolnienia go ze służby w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 pkt 4 i w art. 87 ust. 1 pkt 5.
5.
Szczegółowe zasady obliczania i wypłacania należności określonych w ust. 1-4 normują przepisy o uposażeniu żołnierzy.
1.
Podoficerom zawodowym zwolnionym z wojskowej służby zawodowej w przypadkach określonych w art. 86 ust. 1 pkt 1 i 2 i w art. 87 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 wypłaca się co miesiąc przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby uposażenie w wysokości uposażenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym wraz z dodatkami o charakterze stałym.
2. 2
Jeżeli podoficer otrzymuje wynagrodzenie za pracę lub posiada dochód z innych źródeł albo łącznie wynagrodzenie za pracę i dochód z innych źródeł, uposażenie określone w ust. 1 zmniejsza się o kwoty uzyskane z tego tytułu po potrąceniu podatku.
3. 3
Nadpłata uposażenia podlega potrąceniu wyłącznie z należności bieżących z tytułu tego uposażenia.
4. 4
Za dochód w rozumieniu ust. 2 uważa się dochód, który stosownie do przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych powoduje zmniejszenie renty za wysługę lat.

.................................................

*Z dniem 29 listopada 1967 r. ustawa utraciła moc w stosunku do żołnierzy, których służbę normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.67.44.220), zgodnie z art. 213 ust. 3 pkt 2 powołanej ustawy.

Z dniem 1 października 1970 r. ustawa utraciła moc na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134). Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 1 lit. b) powołanej ustawy pozostały w mocy art. 29a, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5 oraz art. 93.

1 Art. 29a skreślony w związku z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową (Dz.U.72.53.342), zmieniającej art. 82 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.70.16.134), z dniem 1 stycznia 1973 r.
2 Art. 93 ust. 2 zmieniony przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.
3 Art. 93 ust. 3 zmieniony przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.
4 Art. 93 ust. 4 dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 listopada 1963 r. zmieniającej przepisy o służbie wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych (Dz.U.63.50.277) z dniem 18 listopada 1963 r.