[Zawodowa służba wojskowa żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW i SWW] - Art. 46. - Służba Kontrwywiadu... - Dz.U.2022.502 t.j. - OpenLEX

Art. 46. - [Zawodowa służba wojskowa żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW i SWW] - Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.502 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 kwietnia 2022 r.
Art.  46.  [Zawodowa służba wojskowa żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW i SWW]
1.  12
 Zawodową służbę wojskową żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w SKW i SWW, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie, określają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
2. 
Okres przebywania na zwolnieniu lekarskim żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych charakterem, miejscem, sposobem lub rodzajem wykonywanych zadań służbowych stwierdza się na zasadach określonych w art. 96c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
2a. 
W zakresie bezpieczeństwa i higieny służby żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 11a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
3. 
W zakresie świadczenia teleinformatycznego, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333), do żołnierzy zawodowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady określone w art. 83 ust. 1a i art. 83a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.
12 Art. 46 ust. 1 zmieniony przez art. 742 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.U.2022.655) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 kwietnia 2022 r.