Art. 5. - [Osoby uprawnione do świadczenia teleinformatycznego] - Szczególne zasady wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.667 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 kwietnia 2023 r.
Art.  5.  [Osoby uprawnione do świadczenia teleinformatycznego]

Dodatek do wynagrodzenia za pracę, a w przypadku funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych świadczenie pieniężne, zwane dalej "świadczeniem teleinformatycznym", może być przyznane osobom realizującym zadania:

1)
w organach i podmiotach, o których mowa w art. 26, art. 41, art. 44 lub art. 60 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa,
2)
w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w:
a)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
b)
Agencji Wywiadu,
c)
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
d)
jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub ministrom,
e)
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów,
f)
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
g)
Kancelarii Sejmu,
h)
Kancelarii Senatu,
i)
Policji,
j)
prokuraturze,
k)
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
l)
Służbie Wywiadu Wojskowego,
m)
Straży Granicznej,
n)
Służbie Ochrony Państwa

- zwane dalej "zadaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa".