Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.86.467

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie skrócenia terminu do załadowania i wyładowania przesyłek, oraz podwyższenia postojowego, jak również w sprawie czasowej zmiany niektórych przepisów regulaminu ruchu na szlakach polskich kolei państwowych w Małopolsce i Śląsku.

Na mocy § 2 ust. (4), § 63 ust. (12) i § 80 ust. (8) regulaminu ruchu, wydanego rozporządzeniem b. austrjackiego Ministerstwa Kolei Żelaznych z dnia 11 listopada 1909 r. (Dziennik Ustaw Państwa Austrjackiego Nr. 172) zarządzam na czas nadzwyczajnych stosunków, panujących obecnie na polskich kolejach państwowych, co następuje:
Polskie Koleje Państwowe.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

I.

Z powodu braku wagonów skraca się na wszystkich szlakach Okręgów Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej termin do załadowania i wyładowania przesyłek, załadowywanych i wyładowywanych obowiązkowo przez nadawców i odbiorców, do 4 godzin dziennych. Godziny dzienne liczy się od 8 do 18 godziny (8 rano do 6 wieczór), nie wykluczając przerwy południowej.

Równocześnie podwyższa się taryfowe postojowe (zobacz rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych, ogłoszone w Monitorze Polskim № 192 z 27 września r. b. w sprawie podwyższenia taryf w Małopolsce i na Śląsku) za przetrzymanie wagonów ponad powyżej oznaczone 4 godziny w ten sposób, że:

za każdą rozpoczętą godzinę pierwszych 24 godzin przetrzymania pobiera się po 6 koron;

za każdą rozpoczętą godzinę drugich 24 godzin przetrzymania pobiera się po 10 koron;

za każdą rozpoczętą godzinę dalszych 24 godzin przetrzymania po 20 kor.

Rozporządzenie to dotyczy także i bocznic, tak co do skrócenia terminu wyładowania i naładowania, jak co do wysokości postojowego.

Wszelkie poprzednie rozporządzenia, wydane w tym przedmiocie, znosi się.

II.

a) Kolej ma prawo - pomimo przepisu § 80 ust. (6) regulaminu ruchu - przesyłki, które wyładować ma obowiązek odbiorca, wyładować sama przed terminem, wyznaczonym dla tej czynności. W takim wypadku nie może jednak kolej pobierać kosztów wyładowania.

b) Przepis § 80 ust. (1) regulaminu ruchu, według którego termin do odebrania przesyłek, wyładowywanych obowiązkowo przez kolej, musi wynosić przynajmniej 24 godzin, znosi się. Termin ten, o ile nie jest on krótszy według przepisów austrjacko-węgierskiej i bośniacko-hercegowińskiej taryfy towarowej, część I, dział B, rozdział D-10, oznacza się na 12 godzin. Termin ten może być w razie potrzeby przez Dyrekcje kolejowe jeszcze skrócony.

c) Przepisy § 81 ust. (1), dotyczące terminu wykupna listu przewozowego, oraz odnośne wykonawcze postanowienia taryfowe, oparte na tych przepisach, znosi się. Odbiorca jest obowiązany wykupić list przewozowy w terminie, ustanowionym do odebrania przesyłek.

d) W razie braku odpowiednich składów na stacji odbiorczej, albo gdyby składy te nie wystarczały lub okazały się potrzebnemi na inne cele, kolej ma prawo na koszt i odpowiedzialność uprawnionego do rozporządzania przesyłką nie odebrane towary oddać do przechowania osobie trzeciej, albo je złożyć na wolnych miejscach niekrytych, albo wreszcie po 48 godzinach, licząc od chwili dokonanego zawiadomienia odbiorcy o nadejściu przesyłki, sprzedać je w przepisany sposób bez zawiadomienia o tem nadawcy i odbiorcy.

e) W razie przeszkody w wydaniu przesyłki kolej ma obowiązek tylko wtedy po myśli § 81 regulaminu ruchu zawiadomić nadawcę o przyczynie przeszkody i żądać od niego dyspozycji, jeżeli przesyłka może być bezpiecznie przechowaną na stacji odbiorczej. W każdym innym wypadku ma kolej prawo niepodjętą przesyłkę sprzedać urzędownie bez poprzedniego zawiadomienia nadawcy i odbiorcy.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 18 listopada 1919 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 1919 r.