Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 stycznia 1922 r.
w przedmiocie skasowania Instytutu Torfowego.

Na zasadzie art. 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskiem (Dz. P. № 1, poz. 1) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Instytut Torfowy znosi się.
§  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia Instytutu Torfowego (Dz. P. P. P. № 34, poz. 271) uchyla się.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia oraz likwidację spraw Instytutu Torfowego powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.