Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.34.271

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie utworzenia Instytutu Torfowego.

Art.  1.

Przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych zostaje utworzony Instytut Torfowy.

Art.  2.

Zadaniem Instytutu Torfowego jest:

a) badanie i inwentaryzacja gruntów torfowych, nadających się do eksploatacji rolniczej lub technicznej, a zwłaszcza opałowej, w celu umożliwienia prawidłowego zużytkowania torfowisk;
b) opracowanie zasad eksploatacji rolniczej i technicznej torfowisk;
c) udzielanie opinji i porad w sprawie eksploatacji rolniczej i technicznej torfowisk oraz popularyzacja zasad tej eksploatacji.
Art.  3.

Instytut Torfowy zakłada dla celów powyższych pracownie, stacje i pola doświadczalne, urządza kursy i odczyty i ogłasza prace, poświęcone sprawie należytej eksploatacji torfowisk.

Art.  4.

Na czele Instytutu Torfowego stoi dyrektor Instytutu, który zarządza wszystkiemi sprawami Instytutu, kieruje biegiem jego prac i jest za nie odpowiedzialny przed Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  5.

Pod kierunkiem dyrektora czynni są w potrzebnej liczbie urzędnicy techniczni i pomocniczy.

Art.  6.

Wszystkich urzędników Instytutu oprócz kategorji X i XI mianuje Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych, urzędników zaś kategorji X i XI oraz służbę mianuje dyrektor Instytutu stosownie do przepisów o urzędnikach państwowych.

Art.  7.

Przy Instytucie Torfowym czynną jest Rada, składająca się:

1) z kierowników samodzielnych stacji doświadczalnych,
2) z osób delegowanych przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych,
3) delegata Ministerstwa Robót Publicznych,
4) delegata Ministerstwa Przemysłu i Handlu,
5) delegata od Senatu Politechniki Warszawskiej,
5) delegata od Towarzystw Rolniczych.
Art.  8.

Rada Instytutu powołana jest do wypowiadania doradczych opinji fachowych w sprawach, wchodzących w zakres działalności Instytutu, a to zarówno w zakresie prac dokonanych, jak też planu dalszego ich rozwoju.

Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeby. Regulamin Rady Instytutu zatwierdza Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek dyrektora Instytutu.

Art.  9.

Przepisy wykonawcze oraz szczegółowe instrukcje wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 1919 r.