Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.979

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (CN)

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Scaloną Nomenklaturę Towarową Handlu Zagranicznego (CN) określają przepisy rozporządzenia nr 1789/2003/WE z dnia 11 września 2003 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia nr 2658/87/EWG w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987).
2.  Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się Dział 99 Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego2).
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.

2) Dział 99 Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego jest określony w rozporządzeniu nr 1901/2000/WE z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającym niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia nr 3330/91/EWG w sprawie danych statystycznych odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 228 z 08.09.2000) oraz w rozporządzeniu nr 1917/2000/WE z dnia 7 września 2000 r. ustanawiającym niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia nr 1172/95/WE w odniesieniu do statystyki handlu zagranicznego (Dz. Urz. WE L 229 z 09.09.2000).

Dane dotyczące ogłaszania aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłaszania tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.