[Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów] - Art. 3a. - Samorządowe kolegia odwoławcze. - Dz.U.2018.570 t.j. - OpenLEX

Art. 3a. - [Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów] - Samorządowe kolegia odwoławcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.570 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.
Art.  3a.  [Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów]
1. 
Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady Ministrów.
2. 
Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
3. 
(uchylony).
4. 
Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega w szczególności na:
1)
przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu:
a)
prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,
b)
terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 miesięcy,
c)
prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności sporządzania informacji o działalności kolegium;
2)
analizie rocznych informacji o działalności kolegium;
3)
rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów;
4)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium;
5)
badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium;
6)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium;
7)
badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.
5. 
Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.