[Kary dyscyplinarne] - Art. 75. - Sąd Najwyższy. - Dz.U.2021.1904 t.j. - OpenLEX

Art. 75. - [Kary dyscyplinarne] - Sąd Najwyższy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1904 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2022 r. do: 25 lutego 2023 r.
Art.  75.  [Kary dyscyplinarne]
§  1. 
Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%-50% na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
3a) 75
 kara pieniężna w wysokości podlegającego wypłacie za miesiąc poprzedzający wydanie prawomocnego wyroku skazującego jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o przysługujący sędziemu dodatek za długoletnią pracę i dodatek funkcyjny;
4)
usunięcie z zajmowanej funkcji;
5)
złożenie sędziego z urzędu.
§  1a. 
Za przewinienie dyscyplinarne określone w art. 72 § 1 pkt 2-4, wymierza się karę, o której mowa w § 1 pkt 5, a w przypadku mniejszej wagi - karę, o której mowa w § 1 pkt 3, 3a lub 4.
§  2. 
Sąd podaje prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Zamieszczeniu podlega sentencja wyroku, z wyłączeniem danych dotyczących tożsamości osoby fizycznej lub innej osoby, jeżeli jest to konieczne dla ochrony słusznych interesów tych osób.
§  3. 
Sąd przekazuje prawomocny wyrok dyscyplinarny do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
§  4.  76
 Wymierzenie kary, o której mowa w § 1 pkt 2-4, pociąga za sobą, przez okres 5 lat, niemożność udziału w Kolegium Sądu Najwyższego, orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej oraz pełnienia funkcji w Sądzie Najwyższym.
§  5. 
Wymierzenie kary, o której mowa w § 1 pkt 5, pociąga za sobą utratę możliwości ponownego powołania ukaranego na urząd sędziego.
§  6. 
W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary.
75 Art. 75 § 1 pkt 3a zmieniony przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1259) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.
76 Art. 75 § 4 zmieniony przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. (Dz.U.2022.1259) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 lipca 2022 r.