Art. 22. - Rzesza Niemiecka-Polska. Ułatwienia w małym ruchu granicznym. Warszawa.1931.12.22.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.101.771

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1933 r.
Artykuł  22.
(1)
Duchowni i ich pomocnicy, lekarze, lekarze weterynaryjni i położne, zamieszkali w jednym obszarze granicznym, mogą przy wykonywaniu swego zawodu zabierać ze sobą bez cła do drugiego obszaru granicznego przybory i instrumenty potrzebne do wykonywania zawodu pod warunkiem powrotnego ich wywozu.
(2)
Dla środków leczniczych, materjałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych, które przenoszą ze sobą wymienieni w ustępie l, lekarze, lekarze weterynaryjni i położne celem bezpośredniego użycia przy niesieniu pomocy w drugim obszarze granicznym, udziela się zwolnienia od cła. Osobom tym nie wolno zabierać ze sobą środków leczniczych i dezynfekujących zakazanych do przywozu w kraju przeznaczenia, Niezużyte środki lecznicze, materjały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne muszą być wywiezione zpowrotem zagranicę.
(3)
Składanie zabezpieczenia celnego nie będzie z reguły wymagane.