Rzesza Niemiecka-Polska. Protokuł wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji dotyczącej Górnego Śląska. Genewa.1922.05.15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.44.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 1922 r.

PROTOKUŁ
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji niemiecko - polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 roku.

Zgodnie z artykułem 606 Konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. niżej podpisani należycie upoważnieni, zebrali się w dniu dzisiejszym w Opolu celem dokonania wymiany dokumentów ratyfikacyjnych wyżej wymienionej Konwencji i Protokułu Końcowego z tego samego dnia.
Dokumenty ratyfikacyjne, które po okazania uznano za dobre i należyte co do formy, zostały wymienione.

Na dowód czego niżej podpisani sporządzili niniejszy Protokół w dwóch egzemplarzach i opatrzyli go swemi pieczęciami.

Sporządzono w Opolu dnia 3 czerwca roku tysiąc dziewięćset dwudziestego drugiego.