§ 5. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

§ 5. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.
§  5.
1.
Ustalenie przez podmiot publiczny, czy będzie miał miejsce podział ryzyk, o którym mowa w § 4, następuje w oparciu o wyniki analizy jakościowej tych ryzyk, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
W wyniku analizy jakościowej ryzyk należy określić:
1)
podział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2)
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk oraz
3)
wpływ ryzyk na realizowane przedsięwzięcie.
3.
Jeżeli na podstawie analizy, o której mowa w ust. 1:
1)
nie jest możliwe ustalenie podziału ryzyk, pozwalającego stwierdzić, która ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi większość ryzyk związanych z budową, dostępnością i popytem, wymienionych w § 2 pkt 1-3, lub
2)
gdy przynajmniej jedno spośród ryzyk wymienionych w § 2 pkt 1-3 charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia lub wysokim wpływem na przedsięwzięcie i będzie je ponosił podmiot publiczny

- niezbędne jest przeprowadzenie analizy wartościowej ryzyk, w wyniku której wartości wszystkich ryzyk, w ramach tych rodzajów, zostaną wyrażone liczbowo, w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia i ich wpływ na przedsięwzięcie.

4.
Wartości liczbowe ryzyk, o których mowa w ust. 3, zostaną określone na podstawie wyników analizy rodzajów ryzyka, o której mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 866).