Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 21 czerwca 2006 r.
w sprawie ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
2)
podział ryzyk między podmiot publiczny i partnera prywatnego;
3)
wpływ ryzyk na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.
Do rodzajów ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego należą w szczególności:
1)
ryzyka związane z budową - ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych, w szczególności ryzyko:
a)
opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,
b)
niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót,
c)
wzrostu kosztów,
d)
wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego,
e)
związane z wpływem czynników zewnętrznych,
f)
wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,
g)
związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii,
h)
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego;
2)
ryzyka związane z dostępnością - ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług, w szczególności ryzyko:
a)
związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
b)
związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
c)
braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
d)
wzrostu kosztów,
e)
związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
f)
nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
g)
związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia,
h)
wystąpienia zmian technologicznych;
3)
ryzyka związane z popytem - ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi, w szczególności ryzyko:
a)
związane z pojawieniem się konkurencji,
b)
cykliczności popytu,
c)
zmiany cen,
d)
zastosowania przestarzałych technologii,
e)
pojawienia się nowych trendów rynkowych;
4)
ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
a)
związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia,
b)
wprowadzania zmian do specyfikacji wyboru partnera prywatnego,
c)
związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego,
d)
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
5)
ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości,
b)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości,
c)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie,
d)
zmiany cen,
e)
związane z pojawieniem się konkurencji,
f)
związane z logistyką,
g)
związane z rynkiem pracy;
6)
ryzyko o charakterze politycznym - ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
7)
ryzyko o charakterze legislacyjnym - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
8)
ryzyka makroekonomiczne - ryzyka wpływające na sytuację ekonomiczną, w szczególności ryzyko:
a)
inflacji,
b)
zmian wysokości stóp procentowych,
c)
kursowe,
d)
zmian demograficznych,
e)
związane z tempem wzrostu gospodarczego;
9)
ryzyko regulacyjne - ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
10)
ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - ryzyka mające wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane z funkcjonowaniem wynagradzania partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia,
b)
zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym,
c)
związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem;
11)
ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;
12)
ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów - ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
13)
ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - ryzyka powodujące powstanie obowiązku podjęcia działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
14)
ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane ze stanem prawnym nieruchomości,
b)
odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym,
c)
wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
d)
dostępności siły roboczej;
15)
ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
b)
związane z przepływem informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie,
c)
związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania,
d)
wystąpienia wierzytelności lub innego prawa związanego z danym składnikiem majątkowym,
e)
konieczności transferu siły roboczej;
16)
ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
17)
ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Podział ryzyk, o których mowa w § 2, między partnera prywatnego i podmiot publiczny - strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwane dalej "stronami", powinien być dokonany z zastosowaniem zasady optymalnej alokacji danego ryzyka, uwzględniającej możliwości i umiejętności zarządzania ryzykiem przez strony, w celu osiągnięcia jak największej wartości dodanej analizowanego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych w przypadku, gdy podmiot publiczny:
1)
ponosi większość ryzyk związanych z budową, o których mowa w § 2 pkt 1, albo
2)
ponosi większość ryzyk związanych z dostępnością i większość ryzyk związanych z popytem, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3.
1.
Ustalenie przez podmiot publiczny, czy będzie miał miejsce podział ryzyk, o którym mowa w § 4, następuje w oparciu o wyniki analizy jakościowej tych ryzyk, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
W wyniku analizy jakościowej ryzyk należy określić:
1)
podział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2)
prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk oraz
3)
wpływ ryzyk na realizowane przedsięwzięcie.
3.
Jeżeli na podstawie analizy, o której mowa w ust. 1:
1)
nie jest możliwe ustalenie podziału ryzyk, pozwalającego stwierdzić, która ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym ponosi większość ryzyk związanych z budową, dostępnością i popytem, wymienionych w § 2 pkt 1-3, lub
2)
gdy przynajmniej jedno spośród ryzyk wymienionych w § 2 pkt 1-3 charakteryzuje się wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia lub wysokim wpływem na przedsięwzięcie i będzie je ponosił podmiot publiczny

- niezbędne jest przeprowadzenie analizy wartościowej ryzyk, w wyniku której wartości wszystkich ryzyk, w ramach tych rodzajów, zostaną wyrażone liczbowo, w oparciu o prawdopodobieństwo ich wystąpienia i ich wpływ na przedsięwzięcie.

4.
Wartości liczbowe ryzyk, o których mowa w ust. 3, zostaną określone na podstawie wyników analizy rodzajów ryzyka, o której mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów analizy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (Dz. U. Nr 125, poz. 866).
1.
W przypadku gdy podział ryzyk, o których mowa w § 2 pkt 1-3, nie pozwala na ustalenie, która ze stron ponosi większość tych ryzyk, ustalenie, czy zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają wpływ na dług publiczny oraz deficyt sektora finansów publicznych, następuje z uwzględnieniem podziału ryzyka związanego z końcową wartością składników majątkowych, o którym mowa w § 2 pkt 16.
2.
W przypadku gdy podmiot publiczny będzie ponosił ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych lub podział tego ryzyka pomiędzy strony nie będzie przejrzysty co do tego, kto ponosi większość tego ryzyka, zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczo-prywatnym będą miały wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).