§ 4. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

§ 4. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.
§  4.
Zobowiązania wynikające z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym mają wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych w przypadku, gdy podmiot publiczny:
1)
ponosi większość ryzyk związanych z budową, o których mowa w § 2 pkt 1, albo
2)
ponosi większość ryzyk związanych z dostępnością i większość ryzyk związanych z popytem, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3.