§ 2. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

§ 2. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.
§  2.
Do rodzajów ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego należą w szczególności:
1)
ryzyka związane z budową - ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych, w szczególności ryzyko:
a)
opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,
b)
niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót,
c)
wzrostu kosztów,
d)
wystąpienia nieścisłości w specyfikacji wyboru partnera prywatnego,
e)
związane z wpływem czynników zewnętrznych,
f)
wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,
g)
związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych technologii,
h)
wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność składnika majątkowego;
2)
ryzyka związane z dostępnością - ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług, w szczególności ryzyko:
a)
związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
b)
związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
c)
braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
d)
wzrostu kosztów,
e)
związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
f)
nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
g)
związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia,
h)
wystąpienia zmian technologicznych;
3)
ryzyka związane z popytem - ryzyka powodujące zmianę popytu na określone usługi, w szczególności ryzyko:
a)
związane z pojawieniem się konkurencji,
b)
cykliczności popytu,
c)
zmiany cen,
d)
zastosowania przestarzałych technologii,
e)
pojawienia się nowych trendów rynkowych;
4)
ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
a)
związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia,
b)
wprowadzania zmian do specyfikacji wyboru partnera prywatnego,
c)
związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania o wybór partnera prywatnego,
d)
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
5)
ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczania nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów o określonej jakości,
b)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonej ilości,
c)
związane z niemożliwością pozyskania nakładów w określonym terminie,
d)
zmiany cen,
e)
związane z pojawieniem się konkurencji,
f)
związane z logistyką,
g)
związane z rynkiem pracy;
6)
ryzyko o charakterze politycznym - ryzyko wystąpienia zmian w sferze polityki, której kierunki związane są z rozwojem przedsięwzięć realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
7)
ryzyko o charakterze legislacyjnym - ryzyko wystąpienia zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
8)
ryzyka makroekonomiczne - ryzyka wpływające na sytuację ekonomiczną, w szczególności ryzyko:
a)
inflacji,
b)
zmian wysokości stóp procentowych,
c)
kursowe,
d)
zmian demograficznych,
e)
związane z tempem wzrostu gospodarczego;
9)
ryzyko regulacyjne - ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej, które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
10)
ryzyka związane z przychodami z przedsięwzięcia - ryzyka mające wpływ na poziom przychodów uzyskiwanych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane z funkcjonowaniem wynagradzania partnera prywatnego w ramach przedsięwzięcia,
b)
zmian w obowiązującym mechanizmie cenowym,
c)
związane z wdrożeniem mechanizmu poboru opłat związanych z przedsięwzięciem;
11)
ryzyko związane z wystąpieniem siły wyższej;
12)
ryzyka związane z rozstrzyganiem sporów - ryzyka, których wystąpienie wpływa na sposób i efektywność rozstrzygnięcia sporu powstałego na tle realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
13)
ryzyka związane ze stanem środowiska naturalnego - ryzyka powodujące powstanie obowiązku podjęcia działań, mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, lub ryzyka pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w wyniku realizacji przedsięwzięcia;
14)
ryzyka związane z lokalizacją przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane ze stanem prawnym nieruchomości,
b)
odkryć archeologicznych lub innych związanych z dziedzictwem kulturowym,
c)
wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
d)
dostępności siły roboczej;
15)
ryzyka związane z przekazywaniem składników majątkowych - ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
a)
związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
b)
związane z przepływem informacji dotyczących składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie,
c)
związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem przekazania,
d)
wystąpienia wierzytelności lub innego prawa związanego z danym składnikiem majątkowym,
e)
konieczności transferu siły roboczej;
16)
ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
17)
ryzyko związane z brakiem społecznej akceptacji - ryzyko protestów i sprzeciwów społeczności lokalnych, w szczególności podczas wdrażania i realizacji projektów infrastrukturalnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.