§ 1. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. - Dz.U.2006.125.868 - OpenLEX

§ 1. - Ryzyka związane z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.868

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 2006 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
2)
podział ryzyk między podmiot publiczny i partnera prywatnego;
3)
wpływ ryzyk na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych.