[Pierwsza i kolejne certyfikacje ogólne; certyfikacje dla aukcji głównych na lata 2021-2023] - Art. 94. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 94. - [Pierwsza i kolejne certyfikacje ogólne; certyfikacje dla aukcji głównych na lata 2021-2023] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  94.  [Pierwsza i kolejne certyfikacje ogólne; certyfikacje dla aukcji głównych na lata 2021-2023]
1. 
Pierwszą certyfikację ogólną rozpoczyna się dnia 3 kwietnia 2018 r. i kończy dnia 29 maja 2018 r. Wpisy do rejestru uzyskane w pierwszej certyfikacji ogólnej uprawniają do udziału w certyfikacji, o której mowa w ust. 2.
2. 
Certyfikacje do aukcji głównych na okres dostaw przypadających na lata 2021-2023 przeprowadza się łącznie.
3. 
Propozycje parametrów dla trzech aukcji głównych przeprowadzonych w 2018 r. operator przekazuje ministrowi właściwemu do spraw energii i Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 20 czerwca 2018 r.
4. 
Parametry aukcji głównej oraz zapotrzebowanie na moc mogą zostać określone łącznie na poszczególne okresy dostaw, o których mowa w ust. 2, w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1.
5. 
Prognozowane zapotrzebowanie na moc dla okresu dostaw przypadającego na lata 2022 i 2023 zostanie określone z uwzględnieniem wyników odpowiednio pierwszej i drugiej aukcji głównej.
6. 
Dla aukcji głównych na okresy dostaw określone w ust. 2 korekcyjny współczynnik dyspozycyjności dla jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania wynosi 1.
7. 
Przepisy wykonawcze, w przypadku, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw energii określi do dnia 22 sierpnia 2018 r.
8. 
Certyfikację do aukcji głównej dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023 rozpoczyna się w dniu 5 września 2018 r. i kończy w dniu 31 października 2018 r.
9. 
Aukcje główne na okres dostaw dla:
1)
2021 r. - przeprowadza się w dniu 15 listopada 2018 r.;
2)
2022 r. - przeprowadza się w dniu 5 grudnia 2018 r.;
3)
2023 r. - przeprowadza się w dniu 21 grudnia 2018 r.