[Obowiązki informacyjne operatora i płatnika opłaty mocowej wobec Prezesa URE dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] -... - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 89d. - [Obowiązki informacyjne operatora i płatnika opłaty mocowej wobec Prezesa URE dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  89d.  [Obowiązki informacyjne operatora i płatnika opłaty mocowej wobec Prezesa URE dla okresów przed dniem 1 stycznia 2028 r.]

Dla okresów przypadających przed dniem 1 stycznia 2028 r. operator i płatnik opłaty mocowej sporządzają i przedstawiają Prezesowi URE pisemne informacje za każdy kwartał pobierania opłaty mocowej, zawierające dane dotyczące liczby punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 1, wraz z odpowiadającymi im przedziałami rocznego zużycia energii elektrycznej w terminie miesiąca następującego po upływie kwartału, za który jest sporządzana informacja.