[Delegacja ustawowa - warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego] - Art. 51. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Delegacja ustawowa - warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  51.  [Delegacja ustawowa - warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego]
1. 
Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego, mając na względzie konieczność zapewnienia właściwego wykonania obowiązku mocowego przez dostawców mocy oraz proporcjonalność ustanawianego zabezpieczenia.
2. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1)
wysokość zabezpieczenia finansowego odniesioną do wielkości obowiązku mocowego wnoszonego przez dostawcę mocy oraz wysokość zabezpieczenia finansowego wnoszonego przez uczestnika aukcji wstępnej;
2)
formy, w jakich zabezpieczenie finansowe może być złożone;
3)
termin ustanowienia i zwrotu zabezpieczenia finansowego dostawcom mocy oraz uczestnikom aukcji wstępnych;
4)
minimalny poziom ratingu, stanowiący podstawę zwolnienia z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia finansowego oraz instytucje uprawnione do jego dokonania.