[Unieważnienie aukcji mocy; ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji] - Art. 39. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 39. - [Unieważnienie aukcji mocy; ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  39.  [Unieważnienie aukcji mocy; ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji]
1. 
W przypadku gdy aukcja mocy została przeprowadzona z naruszeniem przepisów ustawy lub warunków aukcji, lub uczestnik dopuścił się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub regulaminem rynku mocy, o którym mowa w art. 83:
1)
jeżeli miało to istotny wpływ na wynik aukcji - Prezes URE, w drodze decyzji, unieważnia aukcję mocy,
2)
minister właściwy do spraw energii lub Prezes URE może, w drodze decyzji, unieważnić aukcję mocy

- w terminie 14 dni od dnia zakończenia aukcji mocy.

2. 
W przypadku gdy wykonanie umów mocowych zawartych w wyniku aukcji będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii, minister właściwy do spraw energii, w terminie 21 dni od dnia zakończenia aukcji mocy może, w drodze decyzji, unieważnić aukcję mocy.
3. 
Prezes URE ogłasza ostateczne wyniki aukcji mocy w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21. dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.
4. 
Jeżeli aukcja mocy zostanie unieważniona z przyczyn określonych w ust. 1 lub 2, minister właściwy do spraw energii ogłasza termin przeprowadzenia nowej aukcji mocy w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o unieważnieniu aukcji. Certyfikaty wydane przed unieważnioną aukcją mocy zachowują ważność i stanowią podstawę dopuszczenia do udziału w nowej aukcji.