[Wyznaczenie zapotrzebowania na moc w aukcji mocy] - Art. 33. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Wyznaczenie zapotrzebowania na moc w aukcji mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  33.  [Wyznaczenie zapotrzebowania na moc w aukcji mocy]

Zapotrzebowanie na moc w aukcji mocy wyznacza się na podstawie:

1)
prognozowanego zapotrzebowania na moc w systemie w danym okresie dostaw;
2)
wymaganego poziomu rezerw mocy ponad zapotrzebowanie w danym okresie dostaw, wyznaczonego na podstawie przyjętego standardu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68, rozumianego jako dopuszczalny oczekiwany czas braku dostaw mocy elektrycznej do odbiorców końcowych, wyrażony w godzinach na rok;
3)
wielkości mocy:
a)
zapewnianej przez jednostki fizyczne niewchodzące w skład jednostek rynku mocy,
b)
wynikającej z obowiązujących umów mocowych, których przedmiotem są obowiązki mocowe na ten sam okres dostaw,
c)
w przypadku aukcji głównej - planowanej do pozyskania w wyniku aukcji dodatkowych,
d)
połączeń międzysystemowych z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na moc w systemie oraz wyników aukcji wstępnych.