[Treść certyfikatu wydawanego dla jednostki rynku mocy] - Art. 24. - Rynek mocy. - Dz.U.2021.1854 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Treść certyfikatu wydawanego dla jednostki rynku mocy] - Rynek mocy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1854 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  24.  [Treść certyfikatu wydawanego dla jednostki rynku mocy]
1. 
Certyfikat wydawany dla jednostki rynku mocy zawiera co najmniej:
1)
dane identyfikacyjne dostawcy mocy oraz jednostki rynku mocy;
2)
kwalifikację jednostki rynku mocy zgodnie z art. 25 ust. 1;
3)
okres dostaw, którego dotyczy certyfikat;
4)
wskazanie aukcji mocy, do udziału w których dopuszcza certyfikat;
5)
wielkość obowiązku mocowego, która będzie oferowana w aukcji mocy, której dotyczyła certyfikacja;
6)
w przypadku modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej - wielkość obowiązku mocowego, która będzie oferowana w aukcji mocy w przypadku rezygnacji z modernizacji;
7)
iloczyn mocy osiągalnej netto i korekcyjnego współczynnika dyspozycyjności;
8)
informację o statusie jednostki rynku mocy, jako cenotwórcy albo cenobiorcy;
9)
informację o liczbie okresów dostaw, na którą dostawca mocy zamierza zawrzeć umowę mocową w wyniku aukcji głównej - w przypadku nowej lub modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej lub jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania, o której mowa w art. 20 ust. 4.
2. 
W przypadku gdy dostawca mocy nie zawarł w wyniku aukcji głównej umowy mocowej:
1)
certyfikat wydany dla tej jednostki wygasa z dniem ogłoszenia ostatecznych wyników aukcji mocy - w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej;
2)
jednostka staje się istniejącą jednostką rynku mocy, a jej moc osiągalna jest równa wielkości określonej w ust. 1 pkt 6 - w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej;
3)
certyfikat wydany dla jednostki rynku mocy, innej niż określona w pkt 1 i 2, może po zakończeniu tej aukcji mocy zostać wygaszony przez operatora na wniosek dostawcy mocy.