§ 3. - Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.904

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 maja 2018 r.
§  3. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne (Dz. U. poz. 913, z 2006 r. poz. 392 oraz z 2011 r. poz. 1581).