Ryczałt z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.21.125

Akt utracił moc
Wersja od: 12 listopada 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1987 r.
w sprawie ryczałtu z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych.

Na podstawie art. 18 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122, Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 14, poz. 84) zarządza się, co następuje:
1.
Ryczałt z tytułu ponoszonych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej dla celów domowych, przysługujący kombatantom – emerytom, rencistom i inwalidom oraz wdowom (wdowcom) – emerytom i rencistom pozostałym po kombatantach, zwany dalej "ryczałtem", wypłacają organy rentowe na wniosek i po przedstawieniu do wglądu dokumentów stwierdzających spełnienie warunków do tego ryczałtu.
2.
Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są:
1)
dla kombatantów - emerytów i rencistów: legitymacja kombatanta lub zaświadczenie stwierdzające uprawnienia kombatanckie, wydane przez właściwy zarząd wojewódzki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację lub Urząd do Spraw Kombatantów, albo odpowiedni wpis w dowodzie osobistym,
2)
dla kombatantów - inwalidów nie będących emerytami lub rencistami: legitymacja, zaświadczenie lub wpis w dowodzie osobistym, o których mowa w pkt 1, oraz orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, stwierdzające zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
3) 1
dla wdów (wdowców) - emerytów i rencistów, pozostałych po kombatantach: legitymacja lub zaświadczenie, o których mowa w pkt 1, wydane kombatantowi przed jego śmiercią, a w razie braku takich dokumentów: zaświadczenie lub legitymacja właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, stwierdzające uprawnienia wdów (wdowców) do tego ryczałtu.
3.
Jeżeli dokumenty wymienione w ust. 2 zostały już złożone w organie rentowym, ryczałt wypłaca się na podstawie wniosku o jego wypłatę.
Ryczałt wypłaca:
1)
kombatantom i wdowom (wdowcom) pozostałym po kombatantach, pobierającym emeryturę lub rentę - miesięcznie organ rentowy właściwy do wypłaty emerytury lub renty, w dniu ustalonym jako termin płatności tego świadczenia,
2)
kombatantom i wdowom (wdowcom) pozostałym po kombatantach, którzy mają zawieszone prawo do emerytury lub renty z powodu osiągania wynagrodzenia lub innych dochodów - kwartalnie organ rentowy właściwy do wypłaty emerytury lub renty, w pierwszym miesiącu każdego kwartału,
3)
kombatantom - inwalidom nie będącym emerytami ani rencistami - kwartalnie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym miesiącu każdego kwartału.
1.
W sprawach nie uregulowanych rozporządzeniem do ryczałtu stosuje się odpowiednio przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz inne przepisy szczególne dotyczące postępowania i wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych.
2.
Kombatantom i wdowom (wdowcom) pozostałym po kombatantach, jeżeli zgłoszą wniosek o wypłatę ryczałtu w terminie do dnia 31 grudnia 1988 r., ryczałt ten wypłaca się poczynając od dnia 1 maja 1987 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez pkt 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 1987 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.87.34.191).