Rozszerzenie zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.74.523

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1938 r.
o rozszerzeniu zakresu działania Państwowego Zakładu Emerytalnego na kandydatów na szeregowych Policji Województwa Śląskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 20, poz. 160) i art. 102c ust. (2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 662) w brzmieniu, ustalonym ustawą z dnia 10 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 133), zarządza się co następuje:
Zakres działania Państwowego Zakładu Emerytalnego rozszerza się na kandydatów na szeregowych, odbywających służbę przygotowawczą w Policji Województwa Śląskiego w charakterze pracowników kontraktowych na podstawie art. 102-a rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o służbie w Policji Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 662) w brzmieniu, ustalonym ustawą z dnia 10 marca 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 133).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 24 marca 1938 r.