Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.90.668

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 października 1921 roki;
w przedmiocie rozszerzenia mocy obowiązującej pruskiej ustawy z dnia 4 lipca 1919 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 139), zmieniającej pruską ustawę o kosztach sądowych z dnia 25 lipca 1910 (Zbiór ustaw str. 184) na cały obszar b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. Ust. R. P. № 75 poz. 511) zarządza się co następuje:
§  1. Moc obowiązująca ustawy pruskiej z dnia 4 lipca 1919 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 139), dotyczącej zmiany pruskiej ustawy o kosztach sądowych z dnia 25 lipca 1910 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 184), rozciąga się na cały obszar b. dzielnicy pruskiej.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia-Z dniem tym tracą moc wszelkie przepisy, obowiązujące dotychczas na powyżej wymienionym obszarze, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.