Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.446

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
z dnia 28 lipca 1920 r.
do rozporządzenia R. O. P. z dn. 19/VII 1920 r. (Dz. Ust. nr 63, poz. 416) w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony państwa

Na zasadzie art. 8 rozporządzenia R. O. P. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa, (Dz. Ust. Nr 63, poz. 416) zarządza się:
Art.  1.

Wiadomości i artykuły, dotyczące wojska i spraw obrony państwa, winny być przedkładane władzom administracyjnym I instancji: a) w Warszawie, Łodzi i Lublinie - Komisarjatom Rządu, b) w Krakowie i Lwowie - Dyrekcjom Policji, c) w b. dzielnicy pruskiej - staroście Grodzkiemu w Poznaniu i burmistrzom w miastach powiatowych, d) w innych zaś miejscowościach całego Państwa-starostom, celem uzyskania zezwolenia w myśl art. 1 rozporządzenia R. O. P. z dn. 19/VII 1920 r.

Art.  2.

Wydawanie decyzji przez organy administracyjne I instancji następuje w porozumieniu z przedstawicielami władz wojskowych, w tym celu delegowanymi przez D. O. G., oraz w siedzibach urzędów prokuratorskich (podprokuratorskich) po zasięgnięciu opinji prokuratora (podprokuratora). Przedstawicieli urzędów prokuratorskich desygnuje prokurator sądu okręgowego.

Art.  3.

Wiadomości i artykuły, dostarczane w myśl art. 1 i 5 rozporządzenia R. O. P. z dn. 19/VII 1920 r. winny być niezwłocznie rozpatrzone bez względu na porę dnia - oraz zaopatrzone zgodnie z art. 3-im tegoż rozporządzenia, odpowiednią decyzją.

Art.  4.

W razie różnicy zdań pomiędzy przedstawicielem władzy administracyjnej i przedstawicielem władzy wojskowej władza administracyjna I instancji przedstawia sprawę do decyzji przełożonej władzy administracyjnej, która w porozumieniu z władzami D. O. G. rozstrzyga sprawę. W razie dalszej różnicy zdań kwestje sporne ostatecznie są załatwiane przez interesowanych Ministrów. Do czasu wydania decyzji ogłaszanie wiadomości jest wzbronione.

Art.  5.

Władze administracyjne I instancji są obowiązane pouczyć strony o prawie zaskarżenia decyzji, zgodnie z art. 7 rozporządzenia R. O. P. z dn. 19/VII 1920 r., o terminach odwołania oraz wskazać instancję, do której należy wnosić zażalenie w myśl obowiązujących przepisów dzielnicowych.