Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.416

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 19 lipca 1920 r.
w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny wiadomości, dotyczących wojska i spraw obrony Państwa.

Art.  1.

Wiadomości i artykuły, dotyczące wojska i spraw obrony Państwa, mogą być umieszczane w druku tylko na mocy zezwolenia władzy administracyjnej I instancji, a w miastach Krakowie i Lwowie - Dyrekcji Policji; przepis ten nie dotyczy komunikatów urzędowych.

Art.  2.

Za druki w rozumieniu niniejszego rozporządzenia uważa się wszelkie przeznaczone do puszczenia w obieg książki, broszury, czasopisma, plakaty, kartki osobne, nuty, wizerunki, rysunki, plany i mapy, odbijane sposobem mechanicznym lub chemicznym.

Art.  3.

Wymieniona w art. 1 władza administracyjna w porozumieniu z władzami wojskowymi, a w miejscach siedziby urzędów prokuratorskich i po wysłuchaniu opinii prokuratora sądu okręgowego winna niezwłocznie rozpatrzeć i orzec o dopuszczalności ogłoszenia artykułów i wiadomości przedstawionych zgodnie z art. 1.

Art.  4.

Zabrania się redagowania artykułów i wiadomości sposobem, zmierzającym do obejścia przepisu art. 1 oraz pozostawiania w tekście czasopism miejsc pustych.

Art.  5.

Obowiązek przedkładania wiadomości i artykułów wymienionych w art. 1 oraz odpowiedzialność karna za przekroczenie rozporządzenia niniejszego ciąży przy wydawnictwach periodycznych na redaktorze odpowiedzialnym, przy innych zaś wydawnictwach na zarządzającym zakładem drukarskim,

Art.  6.

Niestosowanie się do postanowień niniejszego rozporządzenia pociąga za sobą na obszarze b. zaboru rosyjskiego i austriackiego wymiar kary w drodze administracyjnej, a mianowicie: konfiskatę druku, zawieszenie czasopisma i grzywnę do 50 tysięcy mk. lub areszt do 6 miesięcy, a w b. dzielnicy pruskiej konfiskatę druku, zawieszenie czasopisma w drodze administracyjnej i karę sądową więzienia do 6 miesięcy lub grzywny do 50 tysięcy mk., o ile czyn powyższy nie stanowi przestępstwa zagrożonego w ustawach wyższą karą.

Art.  7.

Od orzeczeń władz administracyjnych, wydanych w myśl art. 3 i 6 rozporządzenia niniejszego, przysługuje prawo odwołania się do instancji wyższych stosownie do obowiązujących przepisów. Odwołanie się nie wstrzymuje wykonania orzeczenia co do konfiskaty druku i zawieszenia czasopisma.

Art.  8.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z właściwymi Ministrami.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.