Rozmieszczenie sądów grodzkich w powiecie łunieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.529

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 czerwca 1931 r.
o rozmieszczeniu sądów grodzkich w powiecie łuninieckim, w okręgu sądu okręgowego w Pińsku.

Na podstawie art. 270 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 12, poz. 93) zarządzam co następuje:
Znosi się sąd grodzki w Łachwie.
Gminy: Łachwa i Lenin włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Łunińcu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1931 r.