Zm.: prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.38.347

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1950 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 1950 r.
o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

W prawie o ustroju sądów powszechnych wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. § 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach cywilnych i karnych sprawują sądy powszechne: sądy powiatowe, sądy wojewódzkie i Sąd Najwyższy.

§ 2. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Sądy powszechne nie sprawują wymiaru sprawiedliwości w sprawach, przekazanych ustawami szczególnymi innym sądom lub władzom.",

2)
art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej ma za zadanie ochronę:

1) ustroju demokracji ludowej i jej rozwoju w kierunku socjalizmu,

2) mienia społecznego oraz praw i interesów instytucji państwowych, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych oraz organizacji społecznych,

3) zagwarantowanych przez ludowy porządek prawny osobistych i majątkowych praw i interesów obywateli.",

3)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Sądy Rzeczypospolitej Polskiej powinny całą swoją działalnością wychowywać obywateli w duchu wierności Polsce Ludowej, przestrzegania zasad praworządności ludowej, dyscypliny pracy i troski o mienie społeczne.",

4)
art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. § 1. Sąd Najwyższy ma siedzibę w Warszawie.

§ 2. Dla każdego województwa oraz dla miasta Warszawy i dla miasta Łodzi tworzy się sąd wojewódzki. Granice właściwości miejscowej sądów wojewódzkich odpowiadają granicom właściwości miejscowej wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).

§ 3. Dla każdego powiatu i miasta, stanowiącego powiat miejski, tworzy się sąd powiatowy; może jednak być utworzony jeden sąd powiatowy dla powiatu i miasta, stanowiącego powiat. W miastach podzielonych administracyjnie na dzielnice można tworzyć sądy powiatowe dla każdej dzielnicy. Granice właściwości miejscowej sądów powiatowych odpowiadają granicom właściwości miejscowej powiatowych, miejskich bądź dzielnicowych rad narodowych.",

5)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. § 1. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia tworzy i znosi sądy wojewódzkie i sądy powiatowe oraz ustala obszar ich właściwości i siedziby odpowiednio do przepisów §§ 2 i 3.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia tworzyć poza siedzibą sądu powiatowego dla jednej lub kilku gmin (miast) stałe wydziały zamiejscowe sądu powiatowego. Członków wydziału zamiejscowego wyznacza Minister Sprawiedliwości.

§ 3. Zniesienie wydziału zamiejscowego następuje w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Członkowie zniesionego wydziału zamiejscowego przechodzą do siedziby sądu powiatowego.",

6)
dodaje się nowy artykuł - jako art. 51 - w brzmieniu:

"Art. 51. § 1. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia tworzy w sądach powiatowych osobne wydziały dla nieletnich (sądy dla nieletnich). Inne wydziały mogą być tworzone w drodze zarządzeń.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia przekazać jednemu sądowi powiatowemu rozpoznawanie spraw karnych, dotyczących nieletnich, w zakresie właściwości kilku sądów powiatowych, położonych na obszarze tego samego sądu wojewódzkiego.",

7)
art. 5 oznacza się jako art. 52 i nadaje mu się brzmienie:

"Art. 52.§ 1. Sąd w pierwszej instancji rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego oraz dwóch ławników, jeżeli ustawa inaczej nie stanowi. W drugiej instancji oraz w innych przypadkach sąd rozpoznaje sprawy przy udziale trzech sędziów, jeżeli ustawa inaczej nie stanowi.

§ 2. Ławników sądów wojewódzkich wybierają i odwołują właściwe wojewódzkie rady narodowe (m. st. Warszawy i m. Łodzi), ławników sądów powiatowych - właściwe powiatowe (miejskie, dzielnicowe) rady narodowe.

§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia tryb wyboru i odwoływania ławników oraz wyznaczania ich do udziału w posiedzeniach sądowych.

§ 4. Ławnicy, będący pracownikami, zachowują przez czas pełnienia obowiązków ławniczych prawo do wynagrodzenia lub uposażenia od pracodawcy. Inni ławnicy otrzymują na żądanie odszkodowanie za utracony zarobek. Ławnicy, zamieszkali poza miejscem urzędowania sądu, otrzymują ponadto diety i zwrot wydatków niezbędnych, związanych ze stawiennictwem i sprawowaniem obowiązków ławniczych.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia wysokość i zasady ustalania i wypłacania odszkodowania za utracony zarobek, diet i zwrotu wydatków, związanych ze stawiennictwem i sprawowaniem obowiązków ławniczych.

§ 6. Ławnikiem może być wybrany każdy obywatel, który ukończył 21 lat życia i korzysta w pełni z praw obywatelskich i cywilnych.",

8)
art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Minister Sprawiedliwości może zarządzić odbywanie poza siedzibą sądu stałych roków sądów wojewódzkich i powiatowych.",

9)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia powierzyć prowadzenie ksiąg wieczystych, rejestrów handlowych i innych, przekazane ustawami sądom powiatowym, jednemu z nich dla kilku tych sądów.",

10)
art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Językiem sądowym jest język polski. Osoby, nie władające tym językiem, mają prawo zaznajomienia się z materiałami sprawy przy pomocy tłumacza, jak również prawo występowania przed sądem w języku ojczystym.",

11)
po art. 10 wprowadza się nowy art. 101 w brzmieniu:

"Art. 101. Sąd wojewódzki składa okresowe sprawozdania ze swej pracy właściwej wojewódzkiej radzie narodowej, sąd powiatowy - właściwej powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) radzie narodowej.",

12)
rozdział II działu I otrzymuje brzmienie:

"Rozdział II. Sądy powiatowe.

Art. 11. Sąd powiatowy rozpoznaje sprawy karne i cywilne, należące na podstawie przepisów postępowania sądowego do jego właściwości, oraz inne sprawy, przekazane mu przez ustawy szczególne.

Art. 12. Sąd powiatowy składa się z prezesa, wiceprezesa oraz sędziów.

Art. 13. § 1. Sądy powiatowe są obowiązane spełniać poszczególne czynności sądowe na żądanie innych sądów, zarówno powszechnych jak i szczególnych, oraz w przypadkach przez ustawy przewidzianych na żądanie innych władz.

§ 2. Sądy powiatowe są obowiązane udzielać pomocy sądowej również na żądanie sądów zagranicznych, jeżeli wzajemność jest zapewniona; żądanie pomocy sądowej, skierowane przez Ministra Sprawiedliwości, jest wiążące dla sądu wezwanego.

§ 3. O spełnienie czynności należy zwracać się do sądu powiatowego, w którego okręgu czynność ma być spełniona.",

13)
rozdział III działu I otrzymuje brzmienie:

"Rozdział III. Sądy wojewódzkie.

Art. 16. § 1. Sąd wojewódzki rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy karne i cywilne, należące do jego właściwości na mocy przepisów postępowania sądowego.

§ 2. Sąd wojewódzki rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń sądów powiatowych oraz inne sprawy, przekazane mu przez ustawy szczególne.

Art. 17. Sąd wojewódzki składa się z prezesa, wiceprezesów oraz sędziów.

Art. 18. Sąd wojewódzki dzieli się na wydziały.",

14)
uchyla się rozdział IV działu I,
15)
art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Sąd Najwyższy jest najwyższym organem sądowym i sprawuje swe funkcje przez:

1) rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów wojewódzkich, wydanych w pierwszej instancji,

2) rozpoznawanie nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnych orzeczeń sądowych,

3) rozpoznawanie spraw, należących do jego właściwości na mocy przepisów postępowania sądowego lub na mocy ustaw szczególnych,

4) ustalanie wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.",

16)
art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. § 1. Sąd Najwyższy na zgromadzeniu ogólnym lub w składzie całej izby na wniosek Ministra Sprawiedliwości, Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej lub Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, ustala wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach karnych i cywilnych. Uchwały, zawierające wytyczne, ogłasza Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Wytyczne, ustalone przez Sąd Najwyższy, mają na celu zapewnienie jednolitości orzecznictwa wszystkich sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jego zgodności z zasadami praworządności ludowej.

§ 3. Naruszenie wytycznych Sądu Najwyższego może być podstawą środka odwoławczego.",

17)
uchyla się rozdział VI działu I,
18)
w rozdziale VII - działu I skreśla się w nagłówku wyrazy: "i kolegium administracyjne", uchyla się art. 47 § 2, art. 48, w art. 49 w § 1 zdanie końcowe oraz §§ 2 i 3 w całości,
19)
art. 52 otrzymuje brzmienie:

"Art. 52. Prezes sądu najpóźniej w listopadzie każdego roku ustala podział czynności na rok kalendarzowy następny lub na okres dłuższy, jeżeli ustawy szczególne to stanowią, a w razie potrzeby - także w ciągu roku. Prezes sądu oznacza zakres czynności własny i wiceprezesów.",

20)
uchyla się art. 55 i 56,
21)
uchyla się rozdział VIII1 działu I,
22)
w art. 61:
a)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Jeżeli czynu, określonego w § 1, dopuścił się żołnierz w czynnej służbie wojskowej, sąd zwraca się do przełożonej władzy wojskowej, która stosuje środki, przewidziane w przepisach wojskowych.",

b)
dodaje się nowy § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego.",

23)
w art. 63 po wyrazie "sędziów" dodaje się wyrazy: "i ławników",
24)
art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65. Kierownikami sądów są:

w Sądzie Najwyższym - pierwszy prezes,

w sądach wojewódzkich i powiatowych - prezesi tych sądów.",

25)
art. 66 otrzymuje brzmienie:

"Art. 66. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz prezesi sądów wojewódzkich i powiatowych sprawują kierownictwo sądu, pełnią czynności administracji sądowej oraz czynności, przewidziane w przepisach postępowania sądowego i w regulaminach urzędowania. Mogą powoływać do współdziałania w czynnościach administracyjnych, nie wyłączając nadzorczych, swoich zastępców, w poszczególnych wypadkach - sędziów.",

26)
w art. 69 wyraz "apelacyjnym" zastępuje się wyrazem "wojewódzkim",
27)
art. 70 otrzymuje brzmienie:

"Art. 70. Nadzór nad sądami i sędziami pełnią:

a) kierownik - nad sądem powierzonym jego kierownictwu,

b) prezes sądu wojewódzkiego - nad sądami powiatowymi swego okręgu.",

28)
art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. § 1. Naczelny nadzór nad wszystkimi sądami i sędziami sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Minister Sprawiedliwości wykonywa nadzór osobiście, przez powołane w tym celu organy nadzoru lub przez wyznaczone osoby.",

29)
w art. 72 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę, w której w myśl ustawy konstytucyjnej sędziowie są niezawiśli.",

30)
art. 73 otrzymuje brzmienie:

"Art. 73. Do pracowników sądowych, nie będących sędziami, stosuje się przepisy o państwowej służbie cywilnej, dotyczące nadzoru służbowego.",

31)
w art. 74 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Minister Sprawiedliwości wydaje przepisy o wykonywaniu nadzoru nad sądami powiatowymi przez prezesów sądów wojewódzkich.",

32)
uchyla się art. 77,
33)
w art. 78 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Minister Sprawiedliwości wyda regulaminy, w których określi tryb wewnętrznego urzędowania sądów powiatowych, sądów wojewódzkich i Sądu Najwyższego.",

34)
w art. 81 § 3 wyraz "prokuratorowi" zastępuje się wyrazem "rzecznikowi", w § 4 zaś wyraz "prokuratora" zastępuje się wyrazem "rzecznika",
35)
art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Art. 82. § 1. Na stanowisko sędziego może być mianowany ten, kto:

a) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków sędziego w Polsce Ludowej,

b) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

c) jest nieskazitelnego charakteru,

d) ukończył studia prawnicze z przepisanymi egzaminami,

e) odbył aplikację sądową.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zwolnić poszczególne osoby od wymagań, wskazanych w § 1 pkt d) i e).",

36)
art. 85-89 uchyla się,
37)
art. 91-97 uchyla się,
38)
art. 100 otrzymuje brzmienie:

"Art. 100. § 1. Obejmując stanowisko, sędzia (ławnik) składa wobec prezesa właściwego sądu ślubowanie według przepisanej roty.

§ 2. Sędzia, przechodzący z jednego stanowiska sędziowskiego na drugie, ponownego ślubowania nie składa.",

39)
w art. 102 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Mianowanie sędziego na inne stanowisko lub przeniesienie go na inne miejsce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą.",

40)
art. 105 otrzymuje brzmienie:

"Art. 105. § 1. Delegować sędziego za jego zgodą do zastępczego pełnienia w innym sądzie obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych albo do czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości może tylko Minister Sprawiedliwości.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego nawet bez jego zgody, jednakże na czas nie dłuższy, niż trzy miesiące w ciągu roku.

§ 3. Jeżeli chodzi o czynności sędziowskie w okręgu tego samego sądu wojewódzkiego, prawo, wymienione w § 2, służy także prezesowi sądu wojewódzkiego, jednakże na czas nie dłuższy, niż miesiąc w ciągu roku.

§ 4. Łączny czas delegacji, zarządzonych na zasadzie §§ 2 i 3, nie może przekraczać trzech miesięcy w ciągu roku.",

41)
art. 107, 109, 110 pkt d), 111 § 2, 114 i 115 uchyla się,
42)
art. 119 otrzymuje brzmienie:

"Art. 119. Sędzia (ławnik) obowiązany jest wiernie służyć Polsce Ludowej, przestrzegać zasad praworządności ludowej, sprawiedliwość wymierzać bezstronnie, zgodnie z interesem Państwa Ludowego, obowiązki swe wypełniać sumiennie i gorliwie, dochować tajemnicy służbowej oraz stale podnosić poziom swego uświadomienia społecznego i wiedzy zawodowej.",

43)
art. 124 otrzymuje brzmienie:

"Art. 124. Sędziemu nie wolno obok piastowanego stanowiska sędziowskiego zajmować żadnego urzędu państwowego z wyjątkiem stanowisk wykładowcy i pracownika nauki, jeżeli zajmowanie takiego stanowiska nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziowskich.",

44)
w art. 125:
a)
§ 2 uchyla się,
b)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Prezes sądu może zezwolić sędziemu na branie udziału we władzach spółdzielni.",

45)
w art. 126 § 1 wyrazy: "kolegium administracyjne" zastępuje się wyrazami: "Minister Sprawiedliwości",
46)
art. 1321 uchyla się,
47)
w art. 137 § 1 dwukrotnie użyty wyraz "apelacyjnego" zastępuje się wyrazem "wojewódzkiego", dwukrotnie zaś użyty wyraz "apelacyjnych" zastępuje się wyrazem "wojewódzkich", a wyrazy: "i grodzkich" skreśla się,
48)
w art. 138 trzykrotnie użyty wyraz "apelacyjnego" zastępuje się wyrazem "wojewódzkiego",
49)
art. 143 otrzymuje brzmienie:

"Art. 143. § 1. Przed powzięciem jakiegokolwiek orzeczenia sąd wysłucha wniosków rzecznika dyscyplinarnego.

§ 2. Rzecznikiem dyscyplinarnym w sądzie dyscyplinarnym jest sędzia, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości.",

50)
w art. 144 wyraz "apelacyjnego" zastępuje się wyrazem "wojewódzkiego",
51)
w art. 145 wyrazy: "lub prokuratorów" skreśla się,
52)
w art. 146 w § 2 wyrazy końcowe: "lub prokuratorów" skreśla się,
53)
w art. 147 § 4 wyrazy "prokuratorowi" zastępuje się wyrazem "rzecznikowi",
54)
w art. 151 wyrazy: "i samorządowe" skreśla się,
55)
w art. 152 § 1 wyraz "prokuratorowi" zastępuje się wyrazem "rzecznikowi", a w § 2 wyraz "Prokurator" - wyrazem "Rzecznik",
56)
w art. 153 wyraz "prokuratora" zastępuje się wyrazami: "rzecznika dyscyplinarnego", a wyraz "znawców" - wyrazem "biegłych",
57)
w art. 154 § 2, 155 § 1 i 156 § 1 wyraz "prokuratorowi" zastępuje się wyrazami: "rzecznikowi dyscyplinarnemu",
58)
w art. 157 § 1 wyraz "prokuratora" zastępuje się wyrazami: "rzecznika dyscyplinarnego", a wyraz "znawców" - wyrazem: "biegłych",
59)
w art. 158, 159 § 2 i 160 wyraz "prokuratora" zastępuje się wyrazami: "rzecznika dyscyplinarnego",
60)
w art. 163 § 3 wyraz "prokuratorowi" zastępuje się wyrazami: "rzecznikowi dyscyplinarnemu".,
61)
w art. 165 § 1 wyraz "prokuratorowi" zastępuje się wyrazem "rzecznikowi",
62)
w art. 167 § 2 wyraz: "notariatu lub służby samorządowej" zastępuje się wyrazami: "lub notariatu",
63)
w art. 168 §§ 1 i 2 wyraz "apelacyjnego" zastępuje się wyrazem "wojewódzkiego",
64)
w art. 170 § 2 wyraz "żona" zastępuje się wyrazem "małżonek", a wyraz "prokurator" - wyrazami: "rzecznik dyscyplinarny",
65)
w art. 184 § 1 wyrazy: "wyższego szczebla" zastępuje się wyrazami: "wyższej grupy",
66)
w art. 187 § 1 skreśla się wyrazy: "a szczeble uposażenia liczy mu się tak, jak gdyby zawieszenia nie było",
67)
w art. 188 skreśla się w zdaniu pierwszym końcowe wyrazy: "a dla sędziów grodzkich - sąd okręgowy", a w zdaniu drugim wyrazy: "sędziów apelacyjnych" i "sąd apelacyjny" zastępuje się wyrazami: "sędziów wojewódzkich" i "sąd wojewódzki",
68)
dział III. Sędziowie pokoju i dział IV. Sędziowie handlowi - uchyla się,
69)
art. 255 otrzymuje brzmienie:

"Art. 255. Aplikantów sądowych mianuje i zwalnia Minister Sprawiedliwości.",

70)
art. 256 otrzymuje brzmienie:

"Art. 256. § 1. Aplikantem może być mianowany ten, kto odpowiada wymaganiom, wymienionym w art. 82 § 1 pkt a)-d).

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zezwolić na odbycie aplikacji w całości lub częściowo w czasie studiów prawniczych.",

71)
art. 257 otrzymuje brzmienie:

"Art. 257. Aplikacja sądowa polega na zaznajomieniu się z czynnościami sędziego i sekretariatów sądowych.",

72)
art. 258 otrzymuje brzmienie:

"Art. 258. Aplikacja sądowa trwa od trzech miesięcy do roku. W tych granicach okres aplikacji oznacza w każdym przypadku Minister Sprawiedliwości.",

73)
art. 259 uchyla się,
74)
art. 260 otrzymuje brzmienie:

"Art. 260. § 1. Aplikanta, który ukończył aplikację, Minister Sprawiedliwości może mianować asesorem sądowym.

§ 2. Prezes sądu wojewódzkiego może powierzyć asesorowi sądowemu na określony czas pełnienie czynności sędziowskich.

§ 3. Okres pracy w charakterze asesora sądowego nie może trwać dłużej, niż sześć miesięcy.",

75)
art. 261 otrzymuje brzmienie:

"Art. 261. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określi organizację aplikacji sądowej i czynności asesorów, prawa i obowiązki aplikantów i asesorów oraz ich odpowiedzialność dyscyplinarną.",

76)
nagłówek działu VIII otrzymuje brzmienie:

"Sekretariaty, komornicy i inni pracownicy sądowi.",

77)
art. 262 § 2 uchyla się,
78)
w art. 263 § 1 wyraz "grodzkich" zastępuje się wyrazem "powiatowych",
79)
w art. 264 skreśla się:
a)
w § 1 wyrazy: "lub prokuratorskich",
b)
w § 3 wyrazy: "którzy odbyli roczną aplikację",
c)
§ 4.
80)
w art. 265 skreśla się w § 1 wyrazy: "sekretariatów prokuratorskich", w § 2 końcowe zdanie: "Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do sekretarzy prokuratorskich", a w § 3 wyrazy: "niższych funkcjonariuszów sądowych tudzież prokuratorskich" zastępuje się wyrazami: "innych funkcjonariuszów sądowych",
81)
w art. 267 skreśla się wyrazy: "oraz prokuratorskich" i wyrazy: "urzędników i niższych",
82)
w dziale IX:
a)
w nagłówku działu wyrazy: "przechodnie i" oraz rozdziały I i II skreśla się,
b)
w rozdziale III skreśla się jego numerację i nagłówek,
83)
art. 297 otrzymuje brzmienie:

"Art. 297. Z dniem wejścia w życie niniejszego prawa tracą moc wszystkie przepisy dotychczasowe, dotyczące przedmiotów unormowanych w tym prawie.",

84)
wprowadza się nowe art. 2971 i 2972 w brzmieniu:

"Art. 2971. § 1. Ławnicy, wybrani na zasadzie art. 5 § 2, mogą również uczestniczyć w składzie sądów wojskowych przy rozpoznawaniu spraw osób cywilnych o przestępstwa, dla których z mocy przepisów prawa przewidziana jest właściwość sądów wojskowych, przy czym przewodniczącym składu sądzącego jest sędzia wojskowy.

§ 2. Przepisy art. 5 i przepisy, wydane na podstawie tego artykułu, stosuje się odpowiednio do ławników cywilnych w sądach wojskowych.

Art. 2972. Przepis art. 102 § 1 nie będzie stosowany w czasie trwania mocy obowiązującej dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów i zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) i dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 22, poz. 139, z 1947 r. Nr 65, poz. 382 i z 1948 r. Nr 50, poz. 382)".

Minister Sprawiedliwości wyda w ciągu trzech miesięcy rozporządzenia, którymi dostosuje dotychczasowe sądy i stanowiska w sądownictwie do nowych przepisów ustrojowych, ustalonych w art. 1, przekształci odpowiednio sądy istniejące, a sądy zbędne zniesie.

Rozporządzenia, wydane na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych w jego dotychczasowym brzmieniu, zachowują moc do czasu zastąpienia ich nowymi rozporządzeniami, opartymi na przepisach tegoż prawa w brzmieniu, ustalonym niniejszą ustawą, jeżeli nie są z nią sprzeczne.

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem nowej numeracji działów, rozdziałów, artykułów, paragrafów i punktów.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.