§ 7. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  7. 
Czas służby funkcjonariusza:
1)
pełniącego służbę na stanowisku, na którym występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych, określonych w przepisach odrębnych,
2)
kobiety w ciąży,
3)
opiekującego się dzieckiem do 4 lat, bez zgody funkcjonariusza,
4)
będącego jedynym opiekunem dziecka do 18 lat lub osoby wymagającej stałej opieki, bez zgody funkcjonariusza

- nie może przekraczać 8 godzin na dobę.