§ 4. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  4. 
1. 
Funkcjonariusz pełniący służbę według rozkładu ustalonego w sposób określony w § 2 ust. 3-4 ma prawo do dni wolnych od służby w liczbie wynikającej z sumy dni obejmującej co najmniej soboty, niedziele i święta przypadające w okresie rozliczeniowym.
2. 
Funkcjonariusz, który pełni służbę w niedzielę, powinien korzystać co najmniej raz na trzy tygodnie z niedzieli wolnej od służby.