§ 2. - Rozkład czasu służby funkcjonariuszy celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1419 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2017 r.
§  2. 
1.  3
 W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi", wprowadza się 8-godzinny czas służby od poniedziałku do piątku.
2.  4
 Kierownik jednostki organizacyjnej, w rozumieniu art. 145 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244, 379 i 708), zwany dalej "kierownikiem jednostki organizacyjnej", ustala godziny rozpoczęcia i zakończenia służby oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia pory nocnej, obejmującej 8 godzin między godzinami 2100 a 700.
3. 
W przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją dopuszczalne jest:
1)
ustalenie czasu służby w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę;
2)
pełnienie służby w soboty, niedziele i święta.
3a.  5
 Kierownik jednostki organizacyjnej może, w uzasadnionych przypadkach, ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia służby w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", dniami służby. Przepis ust. 3 pkt 1 stosuje się.
4. 
Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, można ustalić indywidualny rozkład czasu służby lub godziny rozpoczęcia i zakończenia służby - o ile nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę. Przepis ust. 3 stosuje się.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
4 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.
5 § 2 ust. 3a zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U.2017.758) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2017 r.