Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.89.659

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1921 r.
w sprawie rozciągnięcia na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego mocy obowiązującej ustaw i przepisów o opodatkowaniu wyrobów tytoniowych, obowiązujących na obszarze b. Królestwa Polskiego.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. Rz. P. № 41, poz. 248) zarządza się co następuje:
§  1. Moc ustaw i przepisów, obowiązujących w przedmiocie opodatkowania wyrobów tytoniowych na obszarze b. Królestwa Polskiego, objętych rosyjską ustawą o akcyzach (Zbiór Pr. tom V z roku 1901 i uzup. 1912) - zmianami, wprowadzonemi rozporządzeniami b. generał-gubernatora warszawskiego z dnia 2 października 1915 r. (Dz. Rozp. g. g. w. № 4) i z dnia 20 listopada 1915 r. (Dz. Rozp. g. g. w. № 12) rozciąga się na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński, wołkowyski województwa białostockiego.
§  2. Rozporządzenie Komisarza Generalnego ziem wschodnich z dnia 23 Kwietnia 1920 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 32, poz. 802) oraz rozporządzenie Komisarza Naczelnego ziem Wołynia i frontu podolskiego z dnia 3 czerwca 1920 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. i f. p. № 14, poz. 186) - o ile dotyczy stawek akcyzowych i cen sprzedażnych tytoniu i wyrobów tytoniowych- uchyla się.
§  3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Skarbu.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.