Rozciągnięcie na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.72.488

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 lipca 1939 r.
w sprawie rozciągnięcia na Nowe Hebrydy konwencji z dnia 7 czerwca 1930 r. dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych.

Podaje się niniejszym do wiadomości na podstawie komunikatu Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że Rząd Francuski zgodnie z art. 9 ust. 2 konwencji, dotyczącej opłaty stemplowej w przedmiocie weksli trasowanych i własnych, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 7 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1937 r. Nr 26, poz. 179) powiadomił dnia 16 marca 1939 r. w imieniu Rządu Brytyjskiego i swoim Sekretarza Generalnego Ligi Narodów o życzeniu obu Rządów stosowania do Nowych Hebryd powyższej konwencji i protokołu.
Ponadto podaje się do wiadomości, że Rząd Francuski, zgodnie z częścią D punkt 2 wspomnianego protokołu, powiadomił równocześnie Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, w imieniu Rządu Brytyjskiego i swoim, że jedynymi dokumentami do których stosować się będą, odnośnie do Nowych Hebryd, postanowienia tej konwencji, są weksle trasowane, przedstawione do przyjęcia, przyjęte lub płatne gdzie indziej niż na terytorium Kondominium.