§ 3. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. w przedmiocie utrzymania porządku w domach, na dziedzińcach, chodnikach i jezdniach w gminach miejskich na niektóre miejscowości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.45.433

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 1932 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.