Art. 23. - Rozciągnięcie mocy obowiązującej przepisów o niektórych daninach publicznych oraz o monopolach państwowych na ziemie odzyskane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.26.171

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 1939 r.
Art.  23.

Minister Skarbu w porozumienia z właściwymi ministrami może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy przejściowe, związane z rozciągnięciem aktów ustawodawczych, wymienionych w rozdziałach I, II, IV, V i VI, a Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami - takież przepisy związane z rozciągnięciem rozdziału III ustawy z dnia 16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 163).